Amster­dam wordt Euro­pean City of Trees

Amster­dam is voor het jaar 2012 door de Euro­pean Arbo­ri­cul­tu­ral Coun­cel (EAC), de Euro­pe­se koe­pel­or­ga­ni­sa­tie van boom­spe­ci­a­lis­ten uit 21 lan­den, benoemd tot Euro­pean City of Trees.

Deze Award wordt toe­ge­kend aan een stad die toon­aan­ge­ven­de acti­vi­tei­ten ont­plooit in het beleid, beheer en bur­ger­par­ti­ci­pa­tie van bomen in een ste­de­lij­ke omge­ving.

De afge­lo­pen jaren is de Award uit­ge­reik­te aan Tur­ku (Fin­land 2011), Praag (Tsje­chië 2010 ), Malmö (Noor­we­gen 2009), Tori­no (Ita­lië 2008) en Valen­cia (Span­je 2007).

Start Spring­snow
Deze aan­kon­di­ging werd gedaan bij de start van Spring­snow, het iepen­fes­ti­val waar­mee Amster­dam van­af dit jaar de magie van de len­te­sneeuw viert. Egbert Roozen, direc­teur van de Ver­e­ni­ging van Hove­niers en Groen­voor­zie­ners (VHG) sprak namens de EAC tot Bou­de­wijn Oran­je, lid van het db van stads­deel Amster­dam-Cen­trum:

Benoe­ming
 “Amster­dam krijgt deze benoe­ming op basis van de van ouds­her én hui­di­ge sys­te­ma­ti­sche aan­plant van bomen. Zo zijn de iepen langs de grach­ten onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den met de sta­tus van UNESCO werel­derf­goed. En staan ner­gens ter wereld zoveel (75.000) iepen bij elkaar in een ste­de­lij­ke omge­ving. De stad heeft als eer­be­toon in 2011 zelfs een iepen-arbo­re­tum geo­pend, dat mon­di­aal gezien een zeer unie­ke col­lec­tie bevat, waar­door boom­lief­heb­bers uit bin­nen- en bui­ten­land  spe­ci­aal hier­voor naar Amster­dam komen.”

Foto­ten­toon­stel­ling De Groe­ne Stad
Bou­de­wijn Oran­je gaf aan blij te zijn met deze benoe­ming: “Amster­dam koes­tert haar bomen! We weten dat die van enorm belang­rij­ke waar­de zijn voor de aan­trek­ke­lijk­heid en leef­baar­heid van de stad. Van­uit die gedach­te is ook het nieu­we bomen­be­leids­plan opge­steld. En de schoon­heid en waar­de van bomen in onze stad wor­den prach­tig ver­beeld in de foto­ten­toon­stel­ling De Groe­ne Stad die nu bij de Sto­pe­ra staat.”

De prijs wordt vrij­dag 11 mei 2012 uit­ge­reikt tij­dens de Nati­o­na­le Klim­kam­pi­oen­schap­pen voor Boom­ver­zor­gers in Amster­dam-Noord.