Amster­dam gaat TEEB Stad metho­de gebrui­ken voor groen­pro­jec­ten

De gemeen­te Amster­dam gaat de TEEB Stad metho­de voor groen­pro­jec­ten toe­pas­sen bij of voor­af­gaand aan de begro­ting van 2014.

Dit naar aan­lei­ding van een onlangs inge­dien­de motie van de Par­tij voor de Die­ren, gemeen­te­raads­frac­tie Amster­dam. De par­tij wil name­lijk dat niet alleen de kos­ten van groen, maar ook de baten daar­van vol­gend jaar in de begro­ting wor­den opge­no­men.

Waar­de­vol
Nu lijkt het in de begro­ting onte­recht als­of groen voor­al geld kost en wei­nig ople­vert, ter­wijl ver­schil­len­de onder­zoe­ken de laat­ste jaren heb­ben aan­ge­toond hoe waar­de­vol groen is voor (de inwo­ners van) een stad. Het lijkt ech­ter vaak moei­lijk om die baten in geld uit te druk­ken. Door mid­del van de TEEB Stad metho­de (The eco­no­mics of eco­sys­tems and bio­di­ver­si­ty) kan de waar­de van groen inzich­te­lijk wor­den gemaakt en wor­den gekwan­ti­fi­ceerd. Amster­dam was deel­ne­mer aan het pro­ject TEEB-stad; een ini­ti­a­tief van het Rijk en tien gemeen­ten.

Meer infor­ma­tie over TEEB Stad »

Bron:
Par­tij voor de Die­ren