Groe­ne Stad ten­toon­stel­ling in hart­je van Amster­dam geo­pend

Afge­lo­pen zater­dag werd de cam­pag­ne ‘Catch the spring­snow’ geo­pend in Amster­dam. Van­af 21 april – 21 mei 2012 viert Amster­dam de magie van de len­te­sneeuw, gecre­ëerd door de 75.000 iepen in de stad. Bij de Sto­pe­ra staat een Groe­ne Stad foto­ten­toon­stel­ling opge­steld.

De foto’s van 2 bij 2 meter tonen de schoon­heid en de waar­de van bomen in de stad in het alge­meen én die van de iep en de len­te­sneeuw in Amster­dam in het bij­zon­der. Cam­pag­ne De Groe­ne Stad van Plant Publi­ci­ty Hol­land die de foto­ten­toon­stel­ling mede moge­lijk maakt, wil Amster­dam als groe­ne hoofd­stad onder­steu­nen. PPH-direc­teur Jan Habets sprak de aan­we­zi­gen zater­dag­och­tend toe: “Groen heeft belang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche waar­de: groen is goed voor de gezond­heid, voor de lucht­kwa­li­teit, en voor de aan­trek­ke­lijk­heid van de stad bij bedrij­ven, toe­ris­ten en inwo­ners. Die bood­schap wil­len we graag over­bren­gen.’’

Ner­gens zoveel iepen
De iep is al eeu­wen­lang dé boom van Amster­dam. Ner­gens ter wereld staan er zoveel bij elkaar. Meer dan 75.000 iepen bren­gen ’t groen op de grach­ten, de natuur in de stad én elk jaar het feest van die dwar­re­len­de, wer­ve­len­de iepen­zaad­jes. Met Spring­snow viert Amster­dam dit prach­ti­ge natuur­ver­schijn­sel. Als een ode aan de len­te, ’t leven en de iep.

Meer info hier­over en over alle spe­ci­a­le acti­vi­tei­ten in het kader van Spring­snow staat op www.springsnow.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direc­teur Jan Habets van PPH geeft een kor­te toe­lich­ting op het con­cept De Groe­ne Stad