Gla­zen stads­poort wordt icoon Flo­ri­a­de Amster­dam 2022

Een ‘lig­gen­de kas’ die als gla­zen toe­gangs­poort van de stad over de Gaas­per­dam­mer­weg wordt gebouwd, wordt het icoon van de Amster­dam­se Flo­ri­a­de in 2022. Tij­dens een werk­be­zoek van de selec­tie­com­mis­sie van de Neder­land­se Tuin­bouw­raad (NTR) aan Amster­dam Zuid­oost, pre­sen­teer­de de stad de artist impres­si­ons van de gla­zen kas, die het nieu­we ‘Paleis voor de Volks­vlijt’ wordt genoemd.

Wet­hou­der Ossel (Groen): “De Flo­ri­a­de in Amster­dam wordt een belang­rij­ke scha­kel tus­sen tuin­bouw en stad. Deze kas staat daar­voor sym­bool.” De gla­zen kas, ont­wor­pen door MTD Land­schaps­ar­chi­tec­ten wordt een poort die stad en land ver­bindt. Er zijn sma­ken, geu­ren en kleu­ren uit alle lan­den te bewon­de­ren. De kas krijgt aan de west­zij­de een tri­bu­ne met 2500 zit­plaat­sen voor the­a­ter, mani­fes­ta­ties en optre­dens. Met een groot ter­ras op de avond­zon blijft de ‘lig­gen­de kas’ ook na de Flo­ri­a­de een brui­sen­de ont­moe­tings­plek.

Amster­dam­se plan­nen
De selec­tie­com­mis­sie onder lei­ding van de heer Zacha­ri­as­se, bracht woens­dag­mid­dag 29 augus­tus een bezoek aan Amster­dam om een goed beeld te krij­gen van de Amster­dam­se plan­nen voor de Flo­ri­a­de in 2022. De selec­tie­com­mis­sie brengt in de loop van sep­tem­ber een advies uit waar­na de NTR op 7 okto­ber bekend zal maken wie de Flo­ri­a­de van 2022 krijgt toe­ge­we­zen. De ande­re kan­di­da­ten zijn Alme­re, Bos­koop en Gro­nin­gen.

Inno­va­tie­kracht en han­dels­geest
Na de ont­vangst in het Bijl­mer­park­t­he­a­ter, waar bestuurs­lid van het the­a­ter Nora­ly Bey­er de selec­tie­com­mis­sie wel­kom heet­te, kre­gen de com­mis­sie­le­den in elek­tri­sche Tuk Tuks een rond­lei­ding door het Flo­ri­a­de­ge­bied. Van­uit een hoog­wer­ker van ruim 35 meter hoog
had­den zij een prach­tig over­zicht over de loca­ties waar over tien jaar de inter­na­ti­o­na­le tuin­bouw­sec­tor zich kan pre­sen­te­ren aan het publiek. Aan het eind van de rond­lei­ding reden de Tuk Tuk’s het sta­di­on Are­nA bin­nen tot aan de rand van de gras­mat. Henk Mar­ke­rink, direc­teur van de Amster­dam Are­nA, ont­ving de com­mis­sie in wat hij noem­de de groot­ste kas van Neder­land. De Are­nA heeft recent nog de prijs gekre­gen van de bes­te gras­mat van Neder­land. De tech­niek waar­mee het gras wordt onder­hou­den wordt inmid­dels in de gro­te sta­di­ons over de hele wereld ver­kocht. Vol­gens Henk Mar­ke­rink een sym­bool voor de Amster­dam­se inno­va­tie­kracht en han­dels­geest.

Food&Flowers
Wet­hou­der Freek Ossel dank­te de com­mis­sie voor het bezoek aan Amster­dam: “De tuin­bouw­sec­tor is een belang­rij­ke eco­no­mi­sche pij­ler voor Neder­land en kent de groot­ste export­markt van het land. Ook voor de regio Amster­dam is de tuin­bouw­sec­tor van gro­te bete­ke­nis. Food & Flo­wers is één van de zeven eco­no­mi­sche sec­to­ren in de Metro­pool­re­gio Amster­dam, met topin­stel­lin­gen op het gebied van research & devel­op­ment en onder­wijs. We wer­ken daar­in ook samen met de pro­vin­cie Noord-Hol­land en de Green­ports Noord Hol­land Noord en Aals­meer. Al met al vormt de Flo­ri­a­de in Amster­dam een belang­rij­ke scha­kel tus­sen tuin­bouw en stad op het gebied van onder­wijs en onder­zoek, arbeids­markt en werk­ge­le­gen­heid en een duur­za­me eco­no­mie.”