Groen­Links Amster­dam West wil extra post­ze­gel­park voor bewo­ners

Dins­dag 18 decem­ber besluit de deel­raad van Amster­dam West over de toe­komst van de open­ba­re ruim­te in de Bel­la­my- en Bor­ger­buurt. Groen­Links Amster­dam West is blij dat er meer open­ba­re ruim­te wordt gecreëerd. Woord­voer­der Yvet­te Hof­man van open­ba­re ruim­te: “Door het ver­plaat­sen van par­keer­plaat­sen naar de nieu­we gara­ges onder het Bel­la­my­plein ont­staat er meer ruim­te voor groen en gevel­tuin­tjes”.

Hof­man: “Dit is een gro­te stap voor­uit om de leef­baar­heid voor de bewo­ners in deze buur­ten te ver­gro­ten. Daar­naast zien we de moge­lijk­heid om een extra post­ze­gel­park in de Knep­pel­hout­straat te realiseren.” Bin­nen­kort komt Groen­Links met een voor­stel voor het post­ze­gel­park.

Her­pro­fi­le­ring open­ba­re ruim­te
In het stuk “Visie Open­ba­re Ruim­te Bel­la­my- en Bor­ger­buurt” staan de uit­gangs­pun­ten beschre­ven voor komen­de her­pro­fi­le­rin­gen van de open­ba­re ruim­te. Zo komt er meer een­heid in het straat­meu­bi­lair en bestra­ting en gaan voor­zie­nin­gen zoals con­tai­ners en fiets­par­keer­plek­ken niet ten kos­te van de stoep, maar wor­den tus­sen de par­keer­plaat­sen geplaatst.

Ruim­te voor kin­de­ren
 â€œIn de smal­le 19e eeuw­se stra­ten van de Bel­la­my- en Bor­ger­buurt wordt nu ver­hou­dings­ge­wijs veel ruim­te inge­no­men door gepar­keer­de auto’s. Met de komst van de onder­grond­se gara­ges aan het Bel­la­my­plein heb­ben we de kans om de bewo­ners weer de ruim­te te geven. Er komen bre­de­re stoe­pen en meer ruim­te voor fiet­sers en voor kin­de­ren om te spe­len”, aldus Hof­man.

Bron:
Groen­links Amster­dam West
Gemeen­te Amster­dam Stads­deel West (foto)