Amster­dam zet monu­men­ta­le bomen en ander waar­de­vol groen op de kaart

Amster­dam plant al meer dan 400 jaar bomen. Door storm, boom­ziek­ten en de dyna­miek van de stad zijn de oud­ste bomen in de stad ‘slechts’ zo’n 250 jaar oud. De gemeen­te Amster­dam heeft haar bescherm­waar­di­ge bomen en groe­ne rijks- en gemeen­te­lijk monu­men­ten over­zich­te­lijk in kaart gebracht. De kaart ‘monu­men­ta­le bomen en ander waar­de­vol groen’ is hier te vin­den.
Bureau Monu­men­ten & Arche­o­lo­gie (BMA) en Dienst Ruim­te­lij­ke Orde­ning (DRO) heb­ben het ini­ti­a­tief geno­men deze kaart samen met de stads­de­len te ont­wik­ke­len. Om waar­de­vol­le bomen en hout­op­stan­den beter te bescher­men en behe­ren stel­len stads­de­len lijs­ten van bescherm­waar­di­ge hout­op­stan­den, waar­on­der monu­men­ta­le bomen, vast. De bescherm­de sta­tus houdt in dat een boom in prin­ci­pe niet wordt gekapt. Ook wordt er extra aan­dacht aan het beheer en het onder­houd besteed. Op de kaart wor­den ook de groe­ne rijks- en gemeen­te­lij­ke monu­men­ten aan­ge­duid, zoals het Von­del­park en begraaf­plaats De Nieu­we Oos­ter. Deze monu­men­ten zijn aan­ge­we­zen van­we­ge hun his­to­risch waar­de­vol­le tuin‑, plant­soen- of park­aan­leg. De kaart is in ont­wik­ke­ling en wordt aan­ge­vuld zodra nieu­we bescherm­waar­di­ge hout­op­stan­den zijn benoemd of bestaan­de lijs­ten zijn geac­tu­a­li­seerd.