Amster­dam Zuid­oost plant 1000 bomen

Op woens­dag­och­tend 12 decem­ber wor­den de eer­ste van 1000 nieu­we bomen in Amster­dam Zuid­oos geplant. Het gaat om een groep­je ker­sen­bo­men in het Bijl­mer­park. Het totaal aan­tal bomen dat in 2012 nog wordt geplant, 250 stuks, is óf eet­baar (vrucht- en noten­bo­men) óf trekt bij­en aan.

Stads­deel Zuid­oost plant nog deze bestuurs­pe­ri­o­de — tot en met maart 2014 — ten min­ste 1000 nieu­we bomen. Zuid­oost wil met dit ‘1000Bomenplan’ de kwa­li­teit van het groen ver­be­te­ren, om zo buur­ten mooi­er en leef­baar­der te maken.

Hulp­ac­tie
Bij de keu­ze voor de loca­tie voor de 750 bomen die in 2013 en de eer­ste maan­den van 2014 wor­den geplant, vraagt het stads­deel de bewo­ners om hulp. Van­af janu­a­ri kun­nen zij het stads­deel laten weten waar zij een of meer nieu­we bomen zou­den wen­sen. Niet alle plek­ken zijn geschikt; zo bevindt zich onder de grond een uit­ge­breid net­werk van kabels en lei­din­gen die geen wor­tels van bomen ver­draagt. Het stads­deel nodigt bewo­ners uit mee te zoe­ken in de krant Zuidoost.nl die 24 janu­a­ri ver­schijnt. Tij­dens de Boom­feest­dag op 20 maart 2013 pre­sen­te­ren we de resul­ta­ten van deze ‘hulpactie’.