Dool­hof van zon­ne­bloe­men in de stad

Op voor­ma­lig sport­park Elzen­ha­gen in Amster­­dam-Noord bloei­en sinds kort 20.000 zon­ne­bloe­men. Afge­lo­pen mei heeft een groep Amster­dam­mers de bloe­men in de vorm van een dool­hof gezaaid. ‘We wil­len de stad iets­je mooi­er maken,’ aldus Arthur de Smidt, één van de aan­ja­gers van het pro­ject. Het dool­hof is elke zater­dag en zon­dag open van 12:00 tot […]

Moes­tuin­dak met een view

Wie op de stoep voor NH hotel Bar­bi­zon Pala­ce staat, kan niet ver­moe­den wat voor gehei­me groe­ne plek zich zes ver­die­pin­gen boven hem bevindt. Boven­op het dak van dit chi­que hotel bevindt zich een impo­san­te groe­­ten-en krui­den­tuin met uit­zicht over het cen­trum van Amster­dam. De dak­tuin werd aan­ge­legd door de Dak­dok­ters. De Dak­dok­ters, vol­gens eigen zeg­gen […]

Groe­ne jun­gle op Slo­ter­dijk?

Sta­ti­on Slo­ter­dijk in Amser­­dam-West moet een groe­ne jun­gle wor­den. Althans, als het aan de Par­tij voor de Die­ren Amster­dam ligt. Wie nu door dit gebied loopt, kijkt aan tegen een grij­ze mas­sa van beton­nen pila­ren en muren. Dat moet en kàn anders, vindt Amster­dams PvdD voor­man Johnas van Lam­me­ren. Het plan­ten van klim­op, die op […]

Post­ze­gel­par­ken voor een leef­ba­re buurt

Een post­ze­gel­park is een klein, aan­trek­ke­lijk onder­deel van de open­ba­re ruim­te in de buurt of wijk. Zo’n parkje kan ver­schil­len­de vor­men aan­ne­men. Zo zijn er post­ze­gel­par­ken met moes­tuin­tjes, maar ook met een squas­h­veld of open­lucht­bios­coop. Een ding heb­ben ze alle­maal gemeen: het zijn plek­ken die uit­no­di­gen om te ver­blij­ven, elkaar te ont­moe­ten en samen acti­vi­tei­ten […]

Amster­dam ver­bindt naam aan Flo­ri­a­de 2022

De gemeen­te Amster­dam ver­bindt haar naam Amster­dam aan de Flo­ri­a­de 2022 in Alme­re. Amster­dam ziet kan­sen in Flo­ri­a­de 2022 en ver­bindt daar­om haar naam aan dit inter­na­ti­o­na­le eve­ne­ment. Het Col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Amster­dam is ver­heugd over het bin­nen­ha­len van de Flo­ri­a­de 2022 naar de Metro­pool Regio Amster­dam. Als blijk hier­van ver­bindt de hoofd­stad haar […]

Smaak­ma­kers: boe­ren in de stad

Met het mooie weer voor de deur, zie je her en der in de stad de eer­ste moes­tuin­tjes alweer groe­ner wor­den. De laat­ste jaren is geza­men­lijk moes­tui­nie­ren in de stad, hip­per gezegd ‘urban far­ming’ een steeds gro­te­re trend gaan wor­den. Vorig jaar ver­scheen er een prach­tig boek ‘Smaak­ma­kers: boe­ren in de stad’, waar­in we zes […]

Elke Amster­dam­mer bin­nen paar minu­ten in park

Meer geld voor groen, par­ken en bomen in Amster­dam was al afge­spro­ken in het coa­li­tie­ak­koord van D66, SP en VVD. De ambi­ti­eu­ze Groen Agen­da van D66 wet­hou­der Choho doet hier nog een schep­je boven­op. Marijn Bos­man, woord­voer­der Groen & Par­ken voor D66 Amster­dam: “Dit col­le­ge kiest ervoor om de stad echt te ver­groe­nen: de kwa­li­teit […]

100.000 tul­pen fleu­ren Amster­dam op

Hon­derd­dui­zen­den tul­pen zul­len in april op tal van plek­ken de stad opleu­ken. Eind maart gaat name­lijk de eer­ste edi­tie van het Tulp Fes­ti­val van start. Het fes­ti­val is bedacht door tuin­ont­wer­per Sas­kia Albrecht. Zij kwam op het idee om een groots tul­pen­fes­ti­val te orga­ni­se­ren in navol­ging van een soort­ge­lijk fes­ti­val in Istan­boel. Daar plant de […]

Groe­ne Stad Frank­furt boven­aan lijst duur­za­me ste­den

Rot­ter­dam en Amster­dam ein­di­gen op 4 en 5 Twee Neder­land­se ste­den, Rot­ter­dam en Amster­dam, beho­ren tot de eer­ste vijf (vier en vijf) op de rang­lijst van ‘duur­za­me ste­den’. Inge­ni­eurs­bu­reau Arca­dis heeft de rang­lijst van 50 wereld­ste­den opge­steld, aan de voor­avond van de VN-con­­fe­ren­­tie die in sep­tem­ber 2015 de nieu­we duur­zaam­heids doel­stel­lin­gen voor de komen­de jaren […]

Ver­ti­ca­le school­tui­nen ver­o­ve­ren Amster­dam

Gebrek aan vier­kan­te meters ruim­te is geen excuus meer voor gebrek aan groen in de stad! Sinds sep­tem­ber 2014 zijn in Amster­dam de eer­ste scho­len voor­zien van een ver­ti­ca­le school­tuin: de der­de dimen­sie doet haar intre­de bij de ver­groe­ning van onze leef­om­ge­ving. Gesti­mu­leerd door onder ande­re de gemeen­te Amster­dam, Tri­odos Foun­da­ti­on, Coren­don en het Prins […]