Amster­dam werkt aan smo­galarm

Amster­dam gaat deze zomer onder­zoek doen naar de invoe­ring van een lokaal smo­galarm, naar aan­lei­ding van een voor­stel van de Par­tij voor de Die­ren. Vol­gens deze par­tij infor­meert Neder­land zijn inwo­ners nau­we­lijks actief over lucht­ver­vui­ling, ter­wijl de gezond­heid van risi­co­groe­pen zoals long­pa­ti­ën­ten extra te lij­den heeft onder de aan­we­zig­heid van bij­voor­beeld fijn­stof en stik­stof­oxi­den. Juist bij ste­de­lij­ke ver­keers­aders komen deze stof­fen soms in gro­te hoe­veel­he­den in de lucht voor. In de gemeen­te­raads­ver­ga­de­ring van 2 juli is beslo­ten dat de gemeen­te zelf het ini­ti­a­tief moet nemen om Amster­dam­mers te infor­me­ren over gevaar­lij­ke vor­men van lucht­ver­vui­ling. Het col­le­ge komt na de zomer met een voor­stel.
Amster­dam vol­doet niet aan de Euro­pe­se nor­men voor lucht­kwa­li­teit die van­af 2015 over­al gaan gel­den. In sep­tem­ber 2013 vroe­gen ruim 10.000 Amster­dam­mers de gemeen­te­raad daar­om via een peti­tie van Mili­eu­de­fen­sie om har­de­re maat­re­ge­len te nemen voor scho­ne lucht. Johnas van Lam­me­ren, frac­tie­voor­zit­ter van de Par­tij voor de Die­ren Amster­dam: ‘De Amster­dam­se lucht is nog steeds onge­zond. Ondanks de peti­tie zijn maat­re­ge­len die het pro­bleem bij de bron aan­pak­ken, zoals uit­brei­ding van de mili­eu­zo­ne, nog steeds niet inge­voerd. Finan­ci­ë­le belan­gen heb­ben steeds aan het lang­ste eind getrok­ken. En dat ter­wijl men­sen hun gezond­heid het aller­be­lang­rijk­ste vin­den. We zijn inge­haald door ste­den als Utrecht en Rot­ter­dam die wel stren­ge­re mili­eu­zo­nes heb­ben inge­voerd. Met een smo­galarm kun­nen we er nu in elk geval voor zor­gen dat men­sen hun dag­in­de­ling kun­nen aan­pas­sen aan de situ­a­tie van de lucht. Dat komt de gezond­heid Amster­dam­mers enorm ten goe­de. Wij blij­ven ons daar­naast inzet­ten voor aan­pak bij de bron, zoals we dat de afge­lo­pen jaren ook heb­ben gedaan.’
 
 
 
 
 
 
Bron: Par­tij voor de Die­ren Amster­dam