Ver­groend plein aan­winst voor Ten Kate­buurt

Het Ten Kate­plein, gele­gen in Amster­dam West nabij de beken­de Ten Kate­markt — voor­heen een ste­ni­ge bedoe­ning en voor­al gebruikt als voet­bal han­gout voor de plaat­se­lij­ke jeugd- heeft een ware meta­mor­fo­se onder­gaan. De ste­nen zijn ver­dwe­nen en in plaats daar­van is een oase van groen ont­staan.
Ver­spreid over het nieuw inge­rich­te plein staan vijf­tig boom- en bloem­bak­ken van natuur­steen, waar­in bomen, tul­pen (in de len­te), vas­te plan­ten, fruit­bo­men en zelfs ver­se krui­den te vin­den zijn. Op de hoe­ken van het plein zijn gro­te hou­ten ban­ken geplaatst, waar­op je even uit kunt rus­ten en van het uit­zicht kunt genie­ten. Daar­naast zijn er een voet­bal­kooi en hou­ten klau­ter­toe­stel­len geko­men, waar­door er voor de kin­de­ren meer dan genoeg te spe­len blijft.
Ont­werp samen met bewo­ners
Ken­mer­kend voor deze tijd, is dat het stads­deel Amster­dam West de buurt­be­wo­ners nauw heeft betrok­ken bij het pro­ject. Vol­doen­de groen en plek­ken om te zit­ten, ble­ken belang­rij­ke eisen die de bewo­ners aan het nieu­we plein stel­den. Ook het aan het plein gele­gen café BAX dacht mee over het ont­werp. In een inter­view in het Parool ver­tel­de eige­naar Jas­per Bax: ‘We kwa­men elke ander­hal­ve maand samen om te ver­ga­de­ren. Het was echt te gek om mee te den­ken. En ik ben er trots op hoe het is gewor­den.’
Lich­tend voor­beeld
Stads­deel­be­stuuder Dirk de Jager liet in het­zelf­de arti­kel in het Parool weten het ver­nieuw­de Ten Kate­plein als blauw­druk te zien voor ande­re op te knap­pen plei­nen in Amster­dam West, zoals het J.J. Cre­mer­plein, het Karel Door­man­plein en het Van Beu­nin­gen­plein.
Onder­houd groen

Ook Peter Ulle, in de func­tie van groen­ont­wer­per van het stads­deel ver­ant­woor­de­lijk voor het ont­werp van het plein en Hen­drik Dek­ker, die het beplan­tings­plan opstel­de, laten weten zeer con­tent te zijn met het ver­nieuw­de plein. Ulle: ‘We wil­den een plek cre­ë­ren waar alle buurt­be­wo­ners gebruik van zou­den maken en van zou­den kun­nen genie­ten. Vol­gens mij is dat uit­ste­kend gelukt. Daar­bij is ook het onder­houd van het groen in goe­de han­den, zodat ieder­een nog lang van het plein kan blij­ven genie­ten.’