Staats­se­cre­ta­ris Van Dam benoemt leden vak­ju­ry Nati­o­na­le Par­ken van Wereld­klas­se

Staats­se­cre­ta­ris Mar­tijn van Dam van Eco­no­mi­sche Zaken heeft de vak­ju­ry Nati­o­na­le Par­ken van Wereld­klas­se benoemd. De jury staat onder voor­zit­ter­schap van prof. mr. Pie­ter van Vol­len­ho­ven. De ove­ri­ge leden van de jury zijn mr. Geert Jan­sen, prof. ir. Eric Lui­ten, mw. Tra­cy Metz, prof. dr. Ir. Hans Mom­maas, prof. dr. Joop Scha­mi­née, prof. dr. Mat­thijs […]

Staats­bos­be­heer zoekt onder­ne­mend recre­a­tief con­cept voor groe­ne heu­vel

Staats­bos­be­heer zoekt onder­ne­mers die een cre­a­tie­ve en aan­trek­ke­lij­ke voor­zie­ning kun­nen rea­li­se­ren op het Groe­ne Schip. Het Groe­ne Schip is een opval­lend ver­schijn­sel tus­sen recre­a­tie­ge­bied Spaarn­wou­de en de haven van Amster­dam. Een berg van cir­ca 30 meter hoog in het vlak­ke land­schap. Staats­bos­be­heer wil deze plek aan­trek­ke­lijk maken voor recre­an­ten en zoekt onder­ne­mers die invul­ling kun­nen […]

Eer­ste hec­ta­res voor nieu­we ste­de­lij­ke natuur staan op de kaart

De eer­ste toe­zeg­gin­gen voor het rea­li­se­ren van nieu­we nieu­we ste­de­lij­ke natuur zijn gedaan. Dat gebeur­de op 21 juni jongst­le­den tij­dens een bij­een­komst in het kader van de Green Deal 1000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur in het Eco­do­me in Amster­dam. Grond­ei­ge­na­ren, ver­te­gen­woor­di­gers van ken­­nis- en onder­wijs­in­stel­lin­gen en onder­ne­mers uit de groen­bran­che kwa­men bij­een om te bespre­ken […]

Het groe­ne visi­te­kaart­je van Neder­land: de Eco­do­me

Nico Wis­sing en Lode­wijk Hoeks­tra van NL Green­la­bel ont­wik­kel­den in opdracht van het Minis­te­rie van EZ het groe­ne visi­te­kaart­je van de BV Neder­land: een Tra­vel­ling Eco­do­me. Na Amster­dam reist het Eco­do­me over de wereld met een nieuw geluid uit Neder­land: Neder­land als duur­za­me del­ta. Eind mei heb­ben alle EU-minis­­ters van Land­bouw in de Tra­vel­ling Eco­do­me […]

Kan­sen voor natuur­in­clu­sief onder­ne­men

In de Rijks­na­tuur­vi­sie, die de over­heid in 2014 publi­ceer­de, ziet ze een belang­rij­ke rol voor natuur­in­clu­sie­ve eco­no­mie waar­in par­ti­cu­lier ini­ti­a­tief een een rol krijgt in het natuur­be­leid. Natuur en onder­ne­men is geen onmo­ge­lij­ke com­bi­na­tie, maar de over­heid moet wel sti­mu­le­ren. Natuur en onder­ne­men lijkt een onlo­gi­sche com­bi­na­tie. Natuur is immers een publiek goed. De over­heid […]

Duur­zaam benut­ten van natuur goed voor eco­no­mie

De natuur levert aller­lei goe­de­ren en dien­sten die eco­no­mi­sche kan­sen bie­den, zoals  water, voed­sel, bouw­ma­te­ri­a­len en recre­a­tie­ge­bie­den.  Door de groei­en­de wereld­be­vol­king en de stij­gen­de wel­vaart staat dit ‘natuur­lijk kapi­taal’ ech­ter onder druk. Onder­ne­mers, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en over­he­den zoe­ken daar­om naar wegen om ook in de toe­komst te kun­nen blij­ven pro­fi­te­ren van het natuur­lijk kapi­taal. Dit […]

Wil­de bij­en dra­gen bij aan een bete­re bestui­ving in de fruit­teelt

Wil­de bij­en dra­gen bij aan een bete­re bestui­ving in de fruit­teelt en een hoge­re winst: 10 mil­joen euro per jaar in de peren­teelt en ruim 5 mil­joen in de teelt van aard­bei­en. Dat in het wild leven­de bij­en en zweef­vlie­gen bij­dra­gen aan de bestui­ving van fruit­ge­was­sen, was al lang bekend. Maar in wel­ke mate ze […]

Aan­dacht én geld voor groen in Den Haag

Groe­ne Poort over de leef­ba­re, duur­za­me stad Waar meni­ge gemeen­te in deze tijd bezui­nigt op groen, inves­teert Den Haag ieder jaar juist meer in de groe­ne bui­ten­ruim­te. Wet­hou­der Bou­de­wijn Revis ver­tel­de erover tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst die dins­dag 17 mei plaats­vond in zijn stad. Revis is ver­ant­woor­de­lijk voor Bin­nen­stad, Stads­ont­wik­ke­ling Kern­ge­bie­den en Bui­ten­ruim­te in de […]

Leon Smet: Green City optil­len naar Euro­pees niveau

Leon Smet is secre­ta­ris bij bran­che­ver­e­ni­ging Anthos, een van de orga­ni­sa­ties die hun schou­ders heb­ben gezet onder The Green City. Wij spra­ken hem over de EU aan­vraag voor Euro­pean Green Cities, waar hij een ini­ti­a­tor  van is. U heeft zich met Anthos ver­bon­den aan The Green City. Kunt u kort uit­leg­gen wat het doel is […]

Green Deal Groe­ne Daken zorgt voor 200ste Green Deal

Vijf nieu­we Green Deals – waar­on­der de 200ste – wer­den tij­dens de Inno­va­ti­on Expo in Amster­dam onder­te­kend door minis­ter Kamp van Eco­no­mi­sche Zaken. De eer van de 200e deal, viel ten deel aan de Green Deal Groe­ne Daken. Deze Green Deal beoogt om daken anders te gebrui­ken waar­door het moge­lijk is om water te buf­fe­ren, […]