Staats­se­cre­ta­ris Van Dam benoemt leden vak­ju­ry Nati­o­na­le Par­ken van Wereld­klas­se

Staats­se­cre­ta­ris Mar­tijn van Dam van Eco­no­mi­sche Zaken heeft de vak­ju­ry Nati­o­na­le Par­ken van Wereld­klas­se benoemd. De jury staat onder voor­zit­ter­schap van prof. mr. Pie­ter van Vol­len­ho­ven. De ove­ri­ge leden van de jury zijn mr. Geert Jan­sen, prof. ir. Eric Lui­ten, mw. Tra­cy Metz, prof. dr. Ir. Hans Mom­maas, prof. dr. Joop Scha­mi­née, prof. dr. Mat­thijs Schou­ten en prof.dr.ir. Theo Spek.
Ico­nen van de Neder­land­se natuur
De vak­ju­ry maakt begin okto­ber een selec­tie uit de gebie­den die zich dan heb­ben gekan­di­deerd voor de ver­kie­zing van ‘het mooi­ste natuur­ge­bied van Neder­land’, die de staats­se­cre­ta­ris in mei van dit jaar heeft aan­ge­kon­digd. Ver­vol­gens mag het publiek zijn stem uit­bren­gen. De drie gebie­den met de mees­te stem­men wor­den de komen­de jaren in bin­nen- en bui­ten­land extra gepro­moot als ico­nen van de Neder­land­se natuur. Zij kun­nen een inspi­re­rend voor­beeld vor­men voor de ove­ri­ge Nati­o­na­le Par­ken in ons land, zodat de natuur als geheel de gro­te win­naar van deze ver­kie­zing wordt.
Duur­za­me ont­wik­ke­ling
Tot 15 sep­tem­ber kun­nen natuur­ge­bie­den via een bid­book wor­den gekan­di­deerd voor de ver­kie­zing. De vak­ju­ry maakt bij de beoor­de­ling van de inzen­din­gen gebruik van een aan­tal cri­te­ria en rand­voor­waar­den. Het is bij­voor­beeld van belang dat een gebied zich inter­na­ti­o­naal onder­scheidt in kwa­li­teit en diver­si­teit. Ver­der moet de regi­o­na­le gemeen­schap zich kun­nen iden­ti­fi­ce­ren met het gebied. Ook is het van belang dat ver­schil­len­de par­tij­en samen­wer­ken om het gebied naar een hoger plan te til­len met kan­sen voor duur­za­me ont­wik­ke­ling. Tevens wordt om een meer­ja­ri­ge inves­te­rings­agen­da gevraagd.
Inter­na­ti­o­na­le mar­ke­ting
Na de ver­kie­zing wor­den de win­nen­de gebie­den onder­steund door de veer­tien part­ners van het Pro­gram­ma Nati­o­na­le Par­ken van Wereld­klas­se om de inge­dien­de plan­nen te rea­li­se­ren. Onder meer door het ver­be­te­ren van de toe­gan­ke­lijk­heid en voor­zie­nin­gen, en door inter­na­ti­o­na­le mar­ke­ting moe­ten de gebie­den aan­trek­ke­lij­ker wor­den voor bin­nen- en bui­ten­land­se bezoe­kers. De win­nen­de gebie­den moe­ten uit­ein­de­lijk uit­groei­en tot inter­na­ti­o­na­le ico­nen ver­ge­lijk­baar met ster­ke mer­ken als tul­pen, molens en de stad Amster­dam.
Bron: Rijks­over­heid