Leon Smet: Green City optillen naar Europees niveau

Leon Smet is secretaris bij branchevereniging Anthos, een van de organisaties die hun schouders hebben gezet onder The Green City. Wij spraken hem over de EU aanvraag voor European Green Cities, waar hij een initiator  van is.
U heeft zich met Anthos verbonden aan The Green City. Kunt u kort uitleggen wat het doel is van dit platform?
‘The Green City projecten richten zich op het stimuleren van de belangstelling voor ‘groen’ bij overheden, organisaties en bedrijven die professioneel bezig zijn met de planning en ontwikkeling van het stedelijke gebied. Overall doel is een grotere, meer doordachte inzet van groen om daardoor een gezondere woon- en werkomgeving te creëren.’
‘Wetenschappelijke bevindingen, praktijkervaringen en innovaties vanuit de hele wereld worden in kaart gebracht en vormen de inhoud van de argumentatie. Via verschillende activiteiten op het terrein van voorlichting en public relations wordt ‘het verhaal van De Groene Stad’ op een creatieve, overtuigende manier onder de aandacht gebracht van beslissers op verschillende niveaus in politiek, bestuur en bedrijfsleven. Ook richting scholen, zieken- en verzorgingshuizen, organisaties van bedrijven enzovoort worden de idealen van de groene stad actief gecommuniceerd.’
‘The Green City onderscheidt daarbij de volgende thema’s:

  1. Gezondheid,
  2. Economie,
  3. Klimaat,
  4. Biodiversiteit,
  5. Sociale cohesie’.

Programma voor 3 jaar
 De ambitie is dit platform te laten uitgroeien tot een actief  Europees netwerk. Welke stappen worden daarvoor ondernomen?
‘Wij zijn op dit moment druk bezig met een EU subsidie aanvraag voor een Europees programma van drie jaar. Dit programma zal worden geïnitieerd in 2017 en doorlopen tot 2020. Inmiddels hebben acht Europese landen deelname toegezegd. Dit zijn Nederland, Duitsland, Frankrijk, Bulgarije, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal en Denemarken. Doel van deze aanvraag is het creëren van een actief netwerk van Europese Green City programma’s en op een meer uniforme en gelijktijdige wijze aandacht te vragen voor het belang van groen in Europese steden.
‘De deadline voor deze aanvraag is 28 april. In het najaar zal dan worden beslist of de aanvraag wordt toegewezen. Bij groen licht zal het traject in 2017 van start gaan’.
 Kunt u wat meer vertellen over het programmavoorstel dat u heeft neergelegd bij de EU?
‘De aanvrager van het programma is de European Nursery Stock Association (ENA).   Organisaties die lid zijn van devan de ENA  bereiden  gezamenlijk de aanvraag voor. Het doel van het programma is dat alle nationale Green City programma’s met elkaar verbonden worden, om zo een meer coherente structuur te realiseren. Hierdoor kan op een optimale manier  kennis worden uitgewisseld,  waardoor  de bewustwording over het belang van groen zal toenemen ’.
‘Het streven van alle European Nursery Stock Association-leden, de ENA, die deelnemen aan dit voorstel is om internationaal intensiever te gaan samenwerken aan een verdere vergroening van steden en infrastructuur. De gemeenschappelijke noemer daarvoor is het programma ‘Green Cities for Europe’. Verstedelijking zal ertoe leiden dat in 2050 70% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden woont. Burgers willen echter niet in een vervuilde, niet-groene omgeving wonen. Groen in de stad wordt dus steeds belangrijker’.
‘Het project Green Cities for Europe moet ervoor zorgen dat professionals – vooral beslissers bij overheid en bedrijfsleven die keuzen moeten maken op het terrein van omgevingsbeheer – sterker doordrongen raken van de toegevoegde waarde van ‘groen’. Maar dit zal ook zijn doorwerking hebben op andere stakeholders zoals verzekeraars, de bouwsector, de gezondheidszorg en landschapsarchitecten.
‘Green Cities Europe is in staat om met een ruimer budget een sfeer, een klimaat te scheppen waarbinnen landelijke, regionale en lokale initiatieven beter tot hun recht zullen komen. Bovendien ontstaat een internationaal platform waarbinnen inhoudelijke, creatieve ideeën en ervaringen kunnen worden uitgewisseld, waardoor een verrijking van de content in de verschillende landen mogelijk wordt gemaakt. Hierdoor wordt synergie, eenheid in verscheidenheid bereikt hetgeen het krachtig over het voetlicht brengen van de Green Cities filosofie ten goede zal komen’.
‘Het Europese groene bedrijfsleven laat  in het project Green Cities for Europe zien dat het gelooft in het positieve effect van onze producten en diensten op het welbevinden van mens en milieu, dat het gelooft in de samenhang, zeker in onze sector, tussen gezondheid en welvaart. Tegelijk onderkennen wij natuurlijk dat de vergroening van steden bijdraagt aan hogere omzetten voor het groene bedrijfsleven’.
Samenwerking versterken
Wat wordt de rol voor het platform The Green City bij dit voorstel?
‘Deze aanvraag heeft als doel het samenwerkingsverband tussen deze deelnemende landen te versterken en gezamenlijk het belang van groen uit te dragen. The Green City als platform is de schakel tussen alle landen die hieraan deelnemen. Hierdoor creëer je een Europees netwerk van groenvoorzieners. Best practices, onderzoek en overige informatie kunnen op deze manier eenvoudig gedeeld en verspreid worden. Er komt bijvoorbeeld een gezamenlijke agenda met symposia,waarmee we  inzichtelijkheid willen creëren in landenactiviteiten.  Daarnaast zal op het platform een actieve link worden gelegd met ‘De Groene Agenda’ . De Groene Agenda is een programma, geïnitieerd door iVerde en FloraHolland, waarin kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen.
 Op welke manier wordt dit programma gefinancierd?
‘Ieder land zal hiervoor een eigen programma ontwikkelen. Er zullen symposia, folders, websites, social media en dergelijke worden ontwikkeld en georganiseerd om zo de bewustwording en aandacht voor groen te vergroten in Europa. Brussel zal qua financiering 80% van de totale kosten subsidiëren, omdat het hier een Multilandenprogramma betreft.
Wat zal de rol van Nederland zijn binnen het European Green Cities programma?
‘Nederland biedt met The Green City een belangrijk deel van de infrastructuur voor een Europees platform.  Resultaten van relevant wetenschappelijk onderzoek zullen op een meer structurele manier worden gerubriceerd en ontsloten. Er worden jaarlijks symposia georganiseerd waar het bedrijfsleven, wetenschap en vertegenwoordigers van (lokale) overheden voor worden uitgenodigd’.