Eer­ste hec­ta­res voor nieu­we ste­de­lij­ke natuur staan op de kaart

De eer­ste toe­zeg­gin­gen voor het rea­li­se­ren van nieu­we nieu­we ste­de­lij­ke natuur zijn gedaan. Dat gebeur­de op 21 juni jongst­le­den tij­dens een bij­een­komst in het kader van de Green Deal 1000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur in het Eco­do­me in Amster­dam. Grond­ei­ge­na­ren, ver­te­gen­woor­di­gers van ken­nis- en onder­wijs­in­stel­lin­gen en onder­ne­mers uit de groen­bran­che kwa­men bij­een om te bespre­ken hoe zij samen meer dan 1000 hec­ta­re nieuw groen kun­nen rea­li­se­ren in ste­de­lij­ke gebie­den.
Een aan­tal VHG-leden heeft ter plek­ke aan­ge­ge­ven dat zij bij wil­len dra­gen om aan de beno­dig­de 1000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur te komen. Zo heeft Prio Ver­ve de toe­zeg­ging gedaan om 5 hec­ta­re te rea­li­se­ren in Mid­den-Lim­burg en maakt het Groen­col­lec­tief zich sterk voor 7 hec­ta­re. Don­ker Groen heeft de inten­tie uit­ge­spro­ken voor 10 hec­ta­re en Krin­kels zal de pij­len rich­ten op een aan­tal hec­ta­re in de gemeen­te Haar­lem­mer­meer.
De Green Deal is vorig jaar tij­dens het vake­vent Futu­re Green City in ‘s‑Hertogenbosch onder­te­kend door Bran­che­ver­e­ni­ging VHG. NL Green­la­bel, Rege­link Eco­lo­gie & Land­schap, de Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten, het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken en het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu. Het doel is om mini­maal 1.000 hec­ta­re natuur­lijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te rea­li­se­ren. Dit draagt bij aan ver­duur­za­ming van dorp en stad en een toe­na­me van de bio­di­ver­si­teit. Daar­naast biedt deze Green Deal kan­sen om meer ken­nis en erva­ring op te doen over natuur­vrien­de­lijk beheer, in te spe­len op kli­ma­to­lo­gi­sche ver­an­de­rin­gen en draagt het onder meer bij aan de gezond­heid van inwo­ners en het ver­ster­ken van de soci­a­le cohe­sie.