Neder­land­se aan­pak show­ca­se in inter­na­ti­o­na­le groe­ne wereld op Green City Con­fe­ren­ce

Het Neder­land­se werk van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG in het kader van het agen­de­ren van het belang van groen en de ont­wik­ke­ling van de groe­ne sec­tor wordt inter­na­ti­o­naal gezien als zeer voor­uit­stre­vend. Dat bleek uit de reac­ties van de deel­ne­mers aan de Green City Con­fe­ren­ce, die op woens­dag 16 maart jongst­le­den is gehou­den in het Cana­de­se Van­cou­ver. […]

Noord-Hol­land­se sub­si­die voor sti­mu­le­ren vrij­wil­li­gers­werk in natuur­be­heer en ‑edu­ca­tie

Orga­ni­sa­ties en vrij­wil­li­gers­groe­pen in Noord-Hol­­land die men­sen wil­len betrek­ken bij groen, kun­nen daar­voor een bij­dra­ge aan­vra­gen. De pro­vin­cie sti­mu­le­ren van vrij­wil­li­gers­werk in natuur­be­heer en natuur- en mili­eu­edu­ca­tie­stelt in 2016 45.000 euro beschik­baar van­uit het fonds ‘Betrek­ken bij Groen’. Samen­wer­kings­pro­jec­ten tus­sen groe­ne en niet-groe­­ne orga­ni­sa­ties krij­gen voor­rang. Doel van het fonds is het sti­mu­le­ren van vrij­wil­li­gers­werk […]

Neder­land neemt deel aan Expo 2016 Anta­laya met the­ma “De Groe­ne Stad”

Op 23 april a.s. opent de wereld­ex­po in Anta­laya haar poor­ten. Deze Turk­se Flo­ri­a­de zal naar ver­wach­ting 8 mil­joen bezoe­kers trek­ken en is geo­pend tot 30 okto­ber van dit jaar. Recen­te­lijk heeft Neder­land zich offi­ci­eel aan­ge­meld bij de orga­ni­sa­tie als een van de deel­ne­men­de lan­den. Neder­land is een pro­mi­nen­te loca­tie toe­ge­we­zen op het expo­si­tie­ter­rein, dat […]

Klein­bla­di­ge lin­de is de Boom van het jaar 2016

De Win­ter of klein­bla­di­ge lin­de (Tilia cor­da­ta) is woens­dag op de Boom­kwe­kers­dag van LTO in Ech­teld geko­zen tot Boom van het jaar 2016. De ver­kie­zing is een ini­ti­a­tief van­uit de boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor. De ver­kie­zing kreeg dit jaar the­ma: Bomen voor Bij­en. Bomen dus die een opval­len­de posi­tie­ve bij­dra­ge leve­ren aan de bio­di­ver­si­teit en het eco­sys­teem. Behal­ve het […]

Vest­zak­parkjes ver­groe­nen Lon­den

Lon­den, hoofd­stad van Groot-Brit­tan­­nië, is niet bepaald een groe­ne stad, hoe­wel Hyde Park, samen met de aan­gren­zen­de Ken­sing­ton Gar­dens een van de groot­ste ste­de­lij­ke par­ken van Euro­pa is (onge­veer 4 km², alleen het Parij­se Bois de Bou­log­ne en Phoe­nix Park in Dublin zijn gro­ter). Maar waar Lon­den gebrek aan heeft, is groen in de druk­ke […]

Groen van en voor de maat­schap­pij’

Het pro­ject ’ Groen van en voor de maat­schap­pij’ is een van de laat­ste pro­jec­ten die met finan­cie­ring via de KIGO-rege­­ling van het minis­te­rie van EZ tot stand kwa­men. Doel van het pro­ject was om ken­nis over de posi­tie­ve effec­ten van groen uit de omge­vings­psy­cho­lo­gie te inte­gre­ren in het groe­ne onder­wijs. Aan­lei­ding van het pro­ject, […]

Hove­niers zame­len taxus­snoei­sel in voor 150 che­mo­k­uren

De VHG-lid­­be­­drij­­ven die deze zomer heb­ben mee­ge­daan aan de actie ‘Ver­groot de Hoop’ heb­ben bij­na 150 kubie­ke meter taxus­snoei­sel ver­za­meld. Daar­mee maken zij even­zo­ve­le che­mo­k­uren moge­lijk voor kan­ker­pa­ti­ën­ten. Boven­dien doneert ini­ti­a­tief­ne­mer Stich­ting Ver­groot de Hoop per inge­za­mel­de kuub een bedrag aan een orga­ni­sa­tie of instel­ling die werkt rond kan­ker­pre­ven­tie, ‑behan­de­ling of ‑bestrij­ding. Deze hoe­veel­heid taxus […]

Euro­pe­se Com­mis­sie sti­mu­leert pro­jec­ten Groe­ne Infra­struc­tuur

Kli­maat­ver­an­de­ring is een van de belang­rijk­ste beleids­on­der­wer­pen van de hui­di­ge Euro­pe­se Com­mis­sie en bevor­de­ring van Groe­ne Infra­struc­tuur (GI) wordt gezien als een belang­rij­ke bij­dra­ge op dit gebied. In die ter­men onder­streep­te Stra­hil Chris­tov van DG Mili­eu van de Euro­pe­se Com­mis­sie het belang dat zijn Com­mis­sie hecht aan Groe­ne Infra­struc­tuur. Hij leg­de uit hoe het onder­werp […]

Lan­ce­ring tool De Gezon­de Stad

Het inge­­ni­eurs- en advies­bu­reau Mova­res gebruik­te het eve­ne­ment Futu­re Green City om zijn nieu­we tool te lan­ce­ren: De Gezon­de Stad. Vol­gens ste­den­bouw­kun­di­ge Nico­le van der Waart biedt deze tool ste­den hulp om hun gebouw­de omge­ving ook leef­baar te hou­den. “Steeds meer men­sen trek­ken naar de ste­den toe. Dit gaat ech­ter ten kos­te van de gezond­heid, […]

In gesprek met land­bouw­at­ta­ché Henk de Jong

De Brit­se ste­den zijn van ouds­her groen, maar het kan altijd beter! De Groe­ne Stad in gesprek met Henk de Jong, land­bouw­at­ta­ché op de Neder­land­se ambas­sa­de in Lon­den Wat houdt uw werk als land­bouw­at­ta­ché zoal in? ‘Mijn werk is heel divers. Samen met Bas Har­bers en Stel­la van Bem­me­len vorm ik de Land­bouw­af­de­ling op de […]