The­ma­bij­een­komst Groe­ne Ver­ste­de­lij­king

  Tot voor kort waren ‘stad’ en ‘groen’ elkaars tegen­ge­stel­den. Maar dat beeld is aan het ver­an­de­ren. Stap voor stap vin­den we een weg om ver­ste­de­lij­king en ver­groe­ning met elkaar te ver­bin­den. Het besef van het belang van groen groeit snel. We rea­li­se­ren ons steeds meer dat we dat moe­ten ver­an­ke­ren in beleid. Het werk […]

Opbrengst taxus­in­za­me­lings­ac­tie VHG goed voor 250 che­mo­the­ra­pie­ën en € 7.677,-

Afge­lo­pen zomer vond onder het mot­to ‘VHG-hove­­niers snoei­en voor Leven’ de inza­mel­ac­tie van taxus­snoei­sel plaats. Aan de actie namen ruim 100 VHG-hove­­niers deel. Het uit­ein­de­lij­ke resul­taat is dat er meer dan 255 kubie­ke meter aan taxus­snoei­sel is inge­za­meld. Daar­mee kun­nen 255 che­mo­the­ra­pie­ën wor­den gepro­du­ceerd.  Daar­naast heeft het inge­za­mel­de taxus­snoei­sel voor een geld­be­drag van Euro 7.677,- […]

Boom­kwe­kers ver­kie­zen Car­pinus betu­lus als boom van het jaar 2017

Boom­kwe­kers heb­ben tij­dens de Boom­kwe­kers­dag in Ech­teld Car­pinus betu­lus aan­ge­we­zen tot de Boom van het Jaar 2017. Tij­dens de Boom­kwe­kers­dag stem­de bij­na de helft van alle aan­we­zi­gen op de haag­beuk. Nipt min­der popu­lair bleek de Quer­cus cer­ris (moseik) en de popu­lier ein­dig­de op de der­de plek. De ver­kie­zing is een ini­ti­a­tief van de boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor. The­ma […]

Futu­re Green City in het teken van groe­ne oplos­sin­gen

Na een suc­ces­vol­le edi­tie in 2015, vindt dit jaar van 29 novem­ber tot en met 1 decem­ber weer het Futu­re Green City vake­vent 2016 plaats. Het event vindt plaats in de Bra­ban­t­hal­len, Den Bosch. Vorig jaar trok het event 2175 geïn­te­res­seer­den. Doel is om dat bezoe­kers­aan­tal dit jaar te over­tref­fen. De bezoe­kers die vorig jaar […]

Futu­re green city 2016 biedt plat­form voor groe­ne ver­bin­din­gen

Na een suc­ces­vol­le eer­ste edi­tie in 2015 orga­ni­se­ren Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, Ver­e­ni­ging Stads­werk Neder­land en de Ver­e­ni­ging van Mili­eu­pro­fes­si­o­nals (VVM) dit jaar voor de twee­de keer het event Futu­re Green City. Het event vindt plaats van 29 novem­ber tot en met 1 decem­ber in de Bra­ban­t­hal­len te ’s‑Hertogenbosch en omvat een inspi­re­rend en infor­ma­tief pro­gram­ma rond […]

Euro­pean Nur­serys­tock Asso­ci­a­ti­on (ENA) bestaat 25 jaar

De Euro­pe­se over­koe­pe­len­de orga­ni­sa­tie van boom­kwe­ke­rij­or­ga­ni­sa­ties, Euro­pean Nur­serys­tock Asso­ci­a­ti­on (ENA), is  opge­richt in 1991 en bestaat op 19 okto­ber 2016 een kwart eeuw.  Om dit heu­ge­lij­ke feit te vie­ren zal de ENA 25 bomen plan­ten. Bomen sym­bo­li­se­ren leven en dra­gen vol­op bij aan de kwa­li­teit van onze leef­om­ge­ving. Deze 25 bomen sym­bo­li­se­ren ook de mil­jar­den […]

‘Ver­bor­gen’ en groen jaren 70 hotel opent in Amster­dam 

Ont­span­nen in een hotel in de brui­sen­de hoofd­stad van ons land, maar toch met een groen uit­zicht? Dat kan van­af deze maand op de nieuw­ste loca­tie van Hotel V. Op de Fizeau­straat in Amster­dam heeft een jaren 70 pand, ont­wor­pen door de gere­nom­meer­de archi­tect Piet Zanstra, na 12 jaar leeg­stand een nieuw leven gekre­gen. Mir­jam Espi­no­sa, […]

Ken­nis over groen in de stad beschik­baar maken voor gemeen­te en kwe­ker

Plan­ten en bomen in de stad zijn niet lan­ger lou­ter een kos­ten­post. Tegen­woor­dig zet­ten amb­te­na­ren van de gemeen­te ze wel­be­wust in om het leven in de stad aan­ge­na­mer te maken. Met dank aan Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving (PPO) dat ken­nis over groen in de stad beschik­baar maakt. Bomen en plan­ten in de stad bie­den nog­al […]

De Schil­de Den Haag krijgt groe­ne buren

Het pand waar­op de groot­ste stads­kas van Euro­pa ligt, De Schil­de in Den Haag, staat gro­ten­deels leeg. De gemeen­te Den Haag heeft een nieu­we bestem­ming voor de voor­ma­li­ge tele­­vi­­sie- en tele­foon­on­der­de­len­fa­briek van Phi­lips gevon­den. De vijf eta­ges wor­den geschikt gemaakt voor bedrij­ven en star­tups die zich bezig­hou­den met stads­land­bouw, inno­va­tie en duur­zaam­heid. Wet­hou­der Jor­is Wijs­mul­ler: […]

Gro­te ste­den expe­ri­men­te­ren met water­la­bel

Het ener­gie­la­bel voor wonin­gen is inmid­dels inge­bur­gerd. Maar een water­la­bel? De gemeen­tes Den Haag, Rot­ter­dam en Amster­dam begin­nen na de zomer met een proef waar­bij huis­ei­ge­na­ren zo’n water­la­bel kun­nen aan­vra­gen. Een label A‑woning houdt regen­wa­ter lan­ger vast, waar­door het riool min­der te ver­stou­wen krijgt en water­over­last bin­nen de per­ken blijft. Het kli­maat ver­an­dert en daar­door […]