Het groe­ne visi­te­kaart­je van Neder­land: de Eco­do­me

Nico Wis­sing en Lode­wijk Hoeks­tra van NL Green­la­bel ont­wik­kel­den in opdracht van het Minis­te­rie van EZ het groe­ne visi­te­kaart­je van de BV Neder­land: een Tra­vel­ling Eco­do­me. Na Amster­dam reist het Eco­do­me over de wereld met een nieuw geluid uit Neder­land: Neder­land als duur­za­me del­ta.
Eind mei heb­ben alle EU-minis­ters van Land­bouw in de Tra­vel­ling Eco­do­me bij het Scheep­vaart­mu­se­um in Amster­dam ver­ga­derd. Deze koe­pel toont bezoe­kers hoe groen een inte­graal onder­deel is van life­sty­le en een gezon­de leef­om­ge­ving. De Tra­vel­ling Dome ver­taalt de toe­ge­voeg­de waar­de voor de maat­schap­pij van groen in oplos­sin­gen en vorm­ge­ving die ver­won­de­ren en inspi­re­ren.
Het sta­len kar­kas van de Eco­do­me wordt gevormd door ‘bla­de­ren’ bedekt met mos, die het regen­wa­ter lang­du­rig vast­hou­den en fijn­stof afvan­gen uit de lucht.
Tech­ni­sche inno­va­ties zoals een spe­ci­a­le fijn­stof afvang tech­no­lo­gie, ont­wik­keld door ENS Tech­no­lo­gy in samen­wer­king met de TU Delft, wor­den toe­ge­past. Met een capa­ci­teit van 10.000 m³ per uur zui­vert deze con­ti­nu de lucht, waar­door het een scho­ne plek wordt om te ver­blij­ven. (Wil­de) bloe­men, fruit­bo­men, maar ook (bio­lo­gi­sche) bloei­en­de bol­len tonen de bio­di­ver­si­teit. Cen­traal in de dome staat een 10 meter hoge oran­je bloem­kelk met een wil­gen­te­nen zit­mand.
Bui­ten­kant Eco­do­me: Het exte­ri­eur bestaat uit inheem­se beplan­ting, CO2-bin­den­de ver­har­ding, water­door­la­ten­de bestra­ting, bio­di­ver­si­teit, eet­ba­re plan­ten, wateropvang/fijnstofafvanging door mos, zon­ne­pa­ne­len voor ener­gie­neu­traal gebouw en de toe­pas­sing van de inno­va­tie om van regen­wa­ter drink­wa­ter te maken.
Bron: Air So Pure