Staats­bos­be­heer zoekt onder­ne­mend recre­a­tief con­cept voor groe­ne heu­vel

Staats­bos­be­heer zoekt onder­ne­mers die een cre­a­tie­ve en aan­trek­ke­lij­ke voor­zie­ning kun­nen rea­li­se­ren op het Groe­ne Schip. Het Groe­ne Schip is een opval­lend ver­schijn­sel tus­sen recre­a­tie­ge­bied Spaarn­wou­de en de haven van Amster­dam. Een berg van cir­ca 30 meter hoog in het vlak­ke land­schap. Staats­bos­be­heer wil deze plek aan­trek­ke­lijk maken voor recre­an­ten en zoekt onder­ne­mers die invul­ling kun­nen geven aan de vol­le breed­te van vrije­tijds­be­ste­ding, inno­va­tie, recre­a­tie, edu­ca­tie of combinatie(s) daar­van.
Het Groe­ne Schip ligt in natuur- en recre­a­tie­ge­bied Hout­rak, dat wordt beheerd door Staats­bos­be­heer. De komen­de jaren ver­be­tert Staats­bos­be­heer hier de kwa­li­teit van natuur en de moge­lijk­he­den voor recre­a­tie. Onder­deel van de plan­nen is een aan­trek­ke­lij­ke inno­va­tie­ve recre­a­tie­voor­zie­ning op het Groe­ne Schip.
Geen alle­daag­se plek
‘We laten ons graag ver­ras­sen,’ zegt pro­ject­lei­der Kees van der Vaart van Staats­bos­be­heer. ‘Het is een bij­zon­de­re loca­tie, die vraagt om een bij­zon­de­re invul­ling. Hoe kun je recre­an­ten ver­lei­den lan­ger te blij­ven op een berg van 3 hec­ta­re groot op 30 meter hoog­te? In ieder geval met gewel­dig uit­zicht met aan de ene kant Amster­dam en aan de ande­re kant de bedrij­vig­heid van IJmui­den. Voor je pas­se­ren de gro­te sche­pen op het Noord­zee­ka­naal. Maar ver­der is er niets. We hopen dat een onder­ne­mer de unie­ke waar­den van het gebied benut en met een cre­a­tie­ve invul­ling komt. Dat mag wat ons betreft best inno­va­tief zijn, want het is geen alle­daag­se plek.’
Zorg­vul­dig selec­tie­pro­ces
Geïn­te­res­seer­de onder­ne­mers en orga­ni­sa­ties kun­nen plan­nen indie­nen tot 1 sep­tem­ber. Een selec­tie­com­mis­sie met ver­te­gen­woor­di­gers van o.a. Staats­bos­be­heer en gemeen­te Haar­lem­mer­lie­de & Spaarn­wou­de beoor­deelt de plan­nen. De ini­ti­a­tief­ne­mers met plan­nen die het best vol­doen aan de gestel­de cri­te­ria, krij­gen de kans hun plan ver­der uit te wer­ken. Eind novem­ber wordt de defi­ni­tie­ve selec­tie gemaakt. De moge­lijk­heid bestaat dat diver­se plan­nen een plek krij­gen op de berg want er is vol­doen­de ruim­te.
Aan­leg
Aan het Groe­ne Schip wordt momen­teel nog gewerkt. Het is nu 20 meter hoog, hier komt nog 10 meter boven­op. De werk­zaam­he­den zijn begin 2018 gereed. De heu­vel is, net zoals de heu­vel in het aan­lig­gen­de recre­a­tie­ge­bied Spaarn­wou­de, opge­bouwd uit afval­stof­fen. Deze wor­den inge­pakt en afge­dekt met een laag grond van onge­veer een meter. Op de heu­vel in recre­a­tie­ge­bied Spaarn­wou­de is onder ande­re een indoor ski­hal en een ATB-rou­te geves­tigd.
Samen­wer­king met onder­ne­mers
Bij de besluit­vor­ming over het Groe­ne Schip heeft Staats­bos­be­heer afge­spro­ken de heu­vel te ont­slui­ten voor recre­a­tie. ‘Het past vol­le­dig bin­nen de nieu­we manier van wer­ken van Staats­bos­be­heer om dit samen met onder­ne­mers te doen. De cre­a­tie­ve en inno­va­tie­ve idee­ën komen juist van deze groep. We geven dit dan ook graag let­ter­lijk de ruim­te’, aldus pro­ject­lei­der Kees van der Vaart van Staats­bos­be­heer.
Bron: