Kan­sen voor natuur­in­clu­sief onder­ne­men

In de Rijks­na­tuur­vi­sie, die de over­heid in 2014 publi­ceer­de, ziet ze een belang­rij­ke rol voor natuur­in­clu­sie­ve eco­no­mie waar­in par­ti­cu­lier ini­ti­a­tief een een rol krijgt in het natuur­be­leid. Natuur en onder­ne­men is geen onmo­ge­lij­ke com­bi­na­tie, maar de over­heid moet wel sti­mu­le­ren.

Natuur en onder­ne­men lijkt een onlo­gi­sche com­bi­na­tie. Natuur is immers een publiek goed. De over­heid heeft in de Rijks­na­tuur­vi­sie toch hoge ver­wach­tin­gen van de rol die onder­ne­mers kun­nen spe­len in de uit­voe­ring van het natuur­be­leid. Voor behoud van natuur ver­wacht de over­heid dat onder­ne­mers een cen­tra­le rol spe­len. Maar is dat reëel?
Onder­zoe­kers van LEI Wage­nin­gen UR heb­ben geke­ken wat per­spec­tie­ven zijn voor drie sec­to­ren: de bio­lo­gi­sche land­bouw, de recre­a­tie­sec­tor en het par­ti­cu­lier land­goed­be­zit. Blijft het een niche­markt? Of wordt het main­stream? Het rap­port ‘Natuur­in­clu­sief onder­ne­men: van kop­lo­pers naar main­strea­ming?’ laat zien dat natuur en onder­ne­men geen onmo­ge­lij­ke com­bi­na­tie is, maar de moge­lijk­he­den zijn beperkt. En de over­heid moet wel sti­mu­le­ren.
Bio­lo­gi­sche land­bouw
Onder­ne­mers in de bio­lo­gi­sche land­bouw den­ken posi­tief over natuur. Ze heb­ben aan­dacht voor een gezon­de bodem en bio­di­ver­si­teit. Ze doen ook aan ver­bre­de land­bouw en agra­risch natuur­be­heer. Maar de sec­tor is beperkt qua omvang. Het are­aal bio­lo­gi­sche land­bouw is in Neder­land nog onder de 3%.
Recre­a­tie
In de recre­a­tie­sec­tor krij­gen onder­ne­mers meer aan­dacht voor de ver­bin­ding van recre­a­tie en natuur. Voor hen is aan­dacht voor natuur een mar­ke­ting­stra­te­gie. Natuur en land­schap is dan een dra­ger van de bedrijfs­voe­ring. Ze bena­druk­ken de recre­a­tie­ve waar­de van natuur. Zo zijn er recre­a­tie­on­der­ne­mers die den­ken aan exclu­sie­ve over­nach­tin­gen in de natuur, waar­bij de onder­ne­mers bij­dra­gen aan het onder­houd van de natuur in en om zijn bedrijf.
Land­goed­be­zit­ters
Voor par­ti­cu­lie­re land­goed­be­zit­ters waren hout­pro­duc­tie, land­bouw en jacht van­ouds de bron­nen van inkom­sten. Natuur­be­heer kan voor som­mi­ge land­goe­de­ren een aan­vul­len­de bron van inkom­sten zijn, maar wel een­tje die sterk afhan­ke­lijk is van over­heids­bij­dra­gen.
Hoe­wel alle sec­to­ren wel kan­sen zien, zeg­gen ze ook dat de regel­ge­ving soms ach­ter­blijft. Zo zijn recre­a­tie­on­der­ne­mers hui­ve­rig grond te gebrui­ken voor tij­de­lij­ke natuur.
Bron: groenkennisnet.nl