Wil­de bij­en dra­gen bij aan een bete­re bestui­ving in de fruit­teelt

Wil­de bij­en dra­gen bij aan een bete­re bestui­ving in de fruit­teelt en een hoge­re winst: 10 mil­joen euro per jaar in de peren­teelt en ruim 5 mil­joen in de teelt van aard­bei­en.
Dat in het wild leven­de bij­en en zweef­vlie­gen bij­dra­gen aan de bestui­ving van fruit­ge­was­sen, was al lang bekend. Maar in wel­ke mate ze dat doen, was niet bekend. Kwan­ti­ta­tie­ve gege­vens ont­bra­ken. Vorig jaar wer­den de resul­ta­ten bekend van een eer­ste onder­zoek naar het effect van wil­de bestui­vers in appels en blau­we bes. Hun bij­dra­ge aan de pro­duc­tie­waar­de bedraagt jaar­lijks dui­zen­den euro’s per hec­ta­re, bleek uit dat onder­zoek. In opdracht van het minis­te­rie van EZ is nu ook onder­zocht wat het effect is in twee ande­re gewas­sen: peren en aard­bei­en. Onlangs ver­scheen het rap­port ‘De bij­dra­ge van (wil­de) bestui­vers aan een hoog­waar­di­ge teelt van peren en aard­bei­en’.
Peren en aard­bei­en
Het onder­zoek werd uit­ge­voerd op teelt­be­drij­ven met peren­ras Con­fe­ren­ce en bij vol­le­grond­steelt­be­drij­ven met het aard­bei­en­ras Els­an­ta. Het zijn bei­de de meest voor­ko­men­de ras­sen in Neder­land. Op basis van de resul­ta­ten bere­ken­den de onder­zoe­kers dat bij peren meer dan de helft (62%) van de bestui­ving door wil­de soor­ten wordt gedaan. Voor aard­bei­en was dat 46%.
Inte­res­san­ter is de bij­dra­ge aan de opbrengst­ver­ho­ging. Bij peren resul­teert bestui­ving in een 17% hoge­re opbrengst in kilo’s peren. De net­to winst per hec­ta­re is onge­veer 42% hoger wan­neer bestui­vers aan­we­zig zijn. Bij peren blij­ken voor­al hom­mels een belang­rijk effect te heb­ben. Bij aard­bei­en dra­gen bestui­vers bij aan een goe­de vrucht­vorm. Door bestui­ving wordt 9% meer kilo­gram aard­bei­en gepro­du­ceerd, maar de vruch­ten komen ook in een hoge­re kwa­li­teits­klas­se waar­door de net­to­winst maar liefst 57% hoger is. Bij aard­bei­en lij­ken zweef­vlie­gen een belang­rij­ke rol te spe­len.
Bij­en­ha­bi­tat
Er is een ver­band tus­sen de soor­ten­rijk­dom aan wil­de soor­ten en de hoge­re opbrengst. En de soor­ten­rijk­dom neemt aan­toon­baar toe naar­ma­te er in de direc­te omge­ving van het per­ceel een voor de bij­en geschik­te habi­tat aan­we­zig is. Je kunt den­ken aan weg­ber­men, bloem­stro­ken, hout­wal­len en dij­ken. Het zou daar­om inte­res­sant zijn te expe­ri­men­te­ren met de aan­leg van een bij­en­ha­bi­tat op een bedrijf. Je kunt bloem­stro­ken inzaai­en of hou­ti­ge opstan­den aan­leg­gen.
Bron: groenkennisnet.nl