Toe­komst­be­sten­dig open­baar groen cen­traal op Inno­va­tie­dag Bomen voor de toe­komst

Op don­der­dag 11 sep­tem­ber orga­ni­seert DLV Plant in samen­wer­king met het Prak­tij­knet­werk Duur­za­me aan­pak van ziek­ten, pla­gen en onkrui­den en ZLTO de inno­va­tie­dag ‘Bomen voor de toe­komst’ bij boom­kwe­ke­rij Ebben BV in Cuijk. De dag is bedoeld voor ieder­een die actief is in de groen­ke­ten en staat in het teken van een duur­za­me toe­komst van […]

Amster­dam, stad van grach­ten en bomen

In de mees­te wereld­ste­den is groen, zijn bomen, niet direct de meest opval­len­de ele­men­ten. Een park heeft een wereld­stad meest­al wel, zoals Hyde Park in Lon­den, of het roem­ruch­te Von­del­park in Amster­dam. Maar het Amster­dam­se stads­cen­trum wordt voor­al geken­merkt door de met dui­zen­den iepen beplan­te grach­ten­gor­del, bewon­derd door elke bezoe­ker. Niet voor niets was de […]

Vier Groe­ne Vra­gen aan … Henk Wes­ter­hof

Henk Wes­ter­hof Voor­zit­ter Anthos, Konink­lij­ke Han­dels­bond voor Boom­kwe­­ke­rij- en Bol­pro­duc­ten   1. Waar­om vindt u het belang­rijk dat ‘De Groe­ne Stad’ nieuw leven is inge­bla­zen? Wij heb­ben, als groen bedrijfs­le­ven, gemerkt dat het niet vol­staat lou­ter uit­ste­ken­de pro­duc­ten te leve­ren. Je moet  er ook voor zor­gen dat de rest van de wereld, voor­al beslis­sers bij […]

Vier­kan­te meter tuin­tjes op gezon­de school­plei­nen

Kin­de­ren van twin­tig Neder­land­se basis­scho­len heb­ben in de afge­lo­pen weken samen met een hove­nier van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG de laat­ste hand gelegd aan een nieu­we vogel- en vlin­der­tuin of moes­tuin op het school­plein. Dat gebeur­de in het kader van de Nati­o­na­le Tuin­week, met als the­ma ‘Tegel eruit, plant erin’. De tuin is één vier­kan­te meter groot en […]

JD Bra­bant: ‘Dur­ba­ni­sa­tie’ nood­za­ke­lijk in ver­an­de­ren­de wereld

Op woens­dag 4 juni stond de acti­vi­teit over ‘dur­ba­ni­sa­tie’ (duur­zaam­heid + urba­ni­sa­tie) van de com­mis­sie Bre­da van de Bra­bant­se Jon­ge Demo­cra­ten (de jon­ge­ren­af­de­ling van dD66) in samen­wer­king met de lan­de­lij­ke werk­groep MELV (Mili­eu, Ener­gie, Land­bouw en Voed­sel), op het pro­gram­ma. Ver­ste­de­lij­king is een wereld­wijd feno­meen, wat er in de komen­de jaren voor zal zor­gen dat […]

Buurt­be­wo­ners behe­ren open­baar groen

In deze tijd van bezui­ni­gin­gen, ook van loka­le over­he­den, is het open­ba­re groen vaak slacht­of­fer – tot ver­driet van de omwo­nen­den. Een manier om, als het echt niet lukt om de plaat­se­lij­ke poli­tiek te wij­zen op haar ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de groe­ne omge­ving, toch het groen zo goed moge­lijk te onder­hou­den, is ‘adop­tie’ van open­baar groen […]

Bran­che­ver­e­ni­ging VHG adop­teert open­baar groen in Hou­ten

Wet­hou­der M. (Michiel) van Lie­re van de gemeen­te Hou­ten en Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, heb­ben woens­dag 30 april aan De Molen samen de eer­ste bedrijfs­tuin in het open­ba­re groen van Hou­ten geo­pend. Dit ini­ti­a­tief past uit­ste­kend in de plan­nen voor groe­nadop­tie van de gemeen­te. En VHG, bran­che­ver­e­ni­ging van onder ande­re de hove­niers en […]

Natuur­vi­sie kabi­net: natuur bescher­men mét de samen­le­ving

Op 11 april ver­scheen de Rijks­na­tuur­vi­sie 2014 ‘Natuur­lijk ver­der’. In de natuur­vi­sie beschrijft de Rijks­over­heid in gro­te lij­nen het natuur­be­leid voor de komen­de 15 tot 20 jaar. Staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma, ver­ant­woor­de­lijk voor het natuur­be­leid, ver­an­kert met dit stuk haar visie dat natuur ‘mid­den in de samen­le­ving thuis hoort’. Een omslag in het den­ken dus: van natuur […]

Beem­ster scha­kelt vrij­wil­li­gers in voor groen­on­der­houd, maar blijft inko­pen bij pro­fes­si­o­nals

De nood­zaak om te bezui­ni­gen op gemeen­te­lij­ke uit­ga­ven treft ook de bud­get­ten voor aan­leg en onder­houd van groen. In hun pogin­gen de effec­ten van die bezui­ni­gin­gen zoveel moge­lijk te beper­ken ver­ken­nen som­mi­ge gemeen­ten de moge­lijk­heid van inzet van vrij­wil­li­gers – bur­ger­par­ti­ci­pa­tie. In de gemeen­te Beem­ster, een van de gro­te pol­ders in Noord-Hol­­land, is een poli­tie­ke […]

Drie groe­ne vra­gen aan…Egbert Roozen

Egbert Roozen Direc­teur bran­che­ver­e­ni­ging VHG 1. Waar­om vindt u het belang­rijk dat ‘De Groe­ne Stad’ nieuw leven is inge­bla­zen? De Groe­ne Stad is aan de ene kant een doel­stel­ling: wij vin­den dat ste­den in Neder­land, de bebouw­de omge­ving in het alge­meen, groe­ner moet wor­den. Daar­voor heb­ben wij tal­lo­ze argu­men­ten en moti­va­ties ver­za­meld, die we op een […]