Vas­te plan­ten bren­gen kleur aan de stad!

Par­ken en plant­soe­nen in de bebouw­de omge­ving dra­gen bij aan een scho­ne, vei­li­ge en natuur­lij­ke woon­om­ge­ving. Daar­mee heb­ben bomen en plan­ten een posi­tief effect op het wel­be­vin­den van men­sen. Dit leidt niet alleen tot hoge­re waar­de van hui­zen en een beter ves­ti­gings­kli­maat voor bedrij­ven. Goed open­baar groen nodigt kin­de­ren en vol­was­se­nen uit tot gezon­de lichaams­be­we­ging […]

Bloem­bol­len in open­baar groen

Open­baar groen heeft een posi­tief effect heeft op men­sen omdat het sier­waar­de en vari­a­tie brengt in de omge­ving wat de leef­baar­heid ver­hoogt. Twee voor­waar­den zijn dat de beplan­ting op de juis­te plaats staat en er ver­zorgd uit­ziet. Bloem­bol­len zijn bij uit­stek geschikt als fleu­ri­ge afwis­se­ling in het vaak nog flet­se groen vlak na de win­ter. […]

Agnes van Arden­ne: Juis­te ant­woord op cri­sis is groe­ne, cir­cu­lai­re eco­no­mie

â€Het juis­te ant­woord op de cri­sis is ver­groe­ning. Ver­groe­ning van de omge­ving, van leef­stij­len en van de eco­no­mie€œ, zei Agnes van Arden­ne bij de Nati­o­na­le Groen­dag in Erme­lo. De tuin­­bouw- en groen­sec­tor kan daar­bij in bin­­nen- en bui­ten­land voort­bou­wen op het con­cept van de Groe­ne Ste­den, meent de voor­zit­ter van het Pro­duct­schap Tuin­bouw (PT). Vol­gens […]

Groen in de stad is eco­no­mie

“Inves­te­ren in groen loont,” is de stel­li­ge over­tui­ging van Rem­co Daal­der, stad­s­eco­loog van Amster­dam. Onder­zoek toont aan hoe belang­rijk groen is voor het ves­ti­gings­kli­maat in de stad. Zowel voor bur­gers als bedrij­ven: groen in de buurt is aan­trek­ke­lijk. Maar dan moet het wel aan­trek­ke­lijk groen zijn. Daal­der: “We doen voort­du­rend onder­zoek naar wat men­sen graag […]

Nieu­we Green Deals winst voor eco­no­mie en natuur

Bedrijfs­le­ven en natuur­or­ga­ni­sa­ties heb­ben 11 Green Deals onder­te­kend met minis­ter Ver­ha­gen van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie (EL&I) en staats­se­cre­ta­ris Ats­ma van Infra­struc­tuur en Mili­eu (I&M) die bij­dra­gen aan het stop­pen van ver­der ver­lies van natuur. De Green Deals zijn een uit­wer­king van het advies van de Tas­kfor­ce Bio­di­ver­si­teit en Natuur­lij­ke Hulp­bron­nen, dat dins­dag 13 […]

Ble­ker: “Inves­te­ren in De Groe­ne Stad is inves­te­ren in gezon­de eco­no­mie”

In het maga­zi­ne Flo­ra Cul­tu­re Inter­na­ti­o­nal van juli/augustus is een spe­ci­al opge­no­men over The Green City onder de noe­mer The Green City Post. Het voor­woord in deze spe­ci­al is geschre­ven door staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van het minis­te­rie van EL&I. Ble­ker bena­drukt in deze spe­ci­al dat het open­baar groen geen geld kost, van­we­ge de eco­no­mi­sche en […]