Parken en plantsoenen in de bebouwde omgeving dragen bij aan een schone, veilige en natuurlijke woonomgeving. Daarmee hebben bomen en planten een positief effect op het welbevinden van mensen. Dit leidt niet alleen tot hogere waarde van huizen en een beter vestigingsklimaat voor bedrijven. Goed openbaar groen nodigt kinderen en volwassenen uit tot gezonde lichaamsbeweging en recreatie. Groen is niet alleen om plezierig naar te kijken, het is ook een plaats waar stadsmensen en -kinderen dieren kunnen zien, bloemen plukken, in bomen kunnen klimmen en de seizoenen beleven. In een groene stad voelen mensen zich veiliger en meer op hun gemak. Deze eigenschappen van openbaar groen leiden tot aantoonbaar lagere kosten voor de gezondheidszorg.
Lees meer

Openbaar groen heeft een positief effect heeft op mensen omdat het sierwaarde en variatie brengt in de omgeving wat de leefbaarheid verhoogt. Twee voorwaarden zijn dat de beplanting op de juiste plaats staat en er verzorgd uitziet. Bloembollen zijn bij uitstek geschikt als fleurige afwisseling in het vaak nog fletse groen vlak na de winter. Ze brengen vroeg in het voorjaar kleur en variatie in het straatbeeld.
Flinke groepen krokussen en narcissen in de berm langs de weg, een kleurrijk herkenningspunt in de wijk of het park met tulpen, of een grote container met hyacinten op een plein geeft iedereen een flinke impuls tot activiteit. Er valt voor iedere situatie iets te kiezen, of het nu gaat om de aankleding van wegbermen, gazons, rotondes, klassieke bloemperken of onderbeplanting van hoge bomen.

â€Het juiste antwoord op de crisis is vergroening. Vergroening van de omgeving, van leefstijlen en van de economie€œ, zei Agnes van Ardenne bij de Nationale Groendag in Ermelo. De tuinbouw- en groensector kan daarbij in binnen- en buitenland voortbouwen op het concept van de Groene Steden, meent de voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT).
Volgens Van Ardenne is het daarnaast vereist dat we naar een circulaire economie gaan, een economie met gesloten kringlopen. Wereldwijd groeit de bevolking en de welvaart neemt toe, hetgeen meer kansen biedt voor de afzet van groene producten. Door de urbanisatie ontstaat ook meer aandacht voor het concept van de Green Cities. “De druk op het huidige verbruik van natuurlijke grondstoffen en de groei van de afvalberg dwingt ons om ook te zoeken naar andere grondstoffen uit plantaardig materiaal, naar hergebruik en het sluiten van kringlopen.”
Trendy
Groen is trendy en daarom ziet het perspectief van de tuinbouw- en groensector er volgens de PT-voorzitter gunstig uit. De sector kan bij de groene en circulaire economie een essentiële rol spelen, in allianties met bijvoorbeeld de agro-, chemie- en verpakkingenindustrie. In groene reststromen zitten veel waardevolle stoffen. Kennis die wij opdoen door samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoeksinstellingen via open innovatie kunnen ondernemers gebruiken in hun businessmodellen voor internationaal ondernemen, aldus Van Ardenne op de Nationale Groendag, waar Bergeijk in de categorie Dorpen™ en Weert in de categorie €˜Steden€™ met goud werden bekroond.
Groene Stadsbeweging
Van Ardenne merkte op dat het bewezen is, groen is gezond en maakt vitaal en gelukkig. Dat maakt dat de keus voor vergroening niet ingewikkeld is. €œEr is al lange tijd een sterke beweging van onderop gaande! Ik noem het de Groene Stadsbeweging. De vraag van het publiek naar groen is heftig groeiende. Spontane initiatieven zijn er legio. Groen en stadstuinbouw gaan nu onverbrekelijk samen. Overal wil men het zien groeien en bloeien. Niet opmerkelijk. Bij economisch zwaar weer zoekt men het vooral in en rondom het eigen huis. Bovendien is de mens een relationeel wezen, dat pas tot zijn recht komt in relatie met zijn omgeving. Hoe natuurlijker die is, des te prettiger men zich voelt.€
Groene Stad
Lokale overheden stimuleren de ontwikkeling en moedigen bewoners aan verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg voor het openbare buurtgroen. Architecten en bouwers ontwerpen en bouwen nu groener dan ooit tevoren. Met de bouw in het slop is er een nieuwe impuls voor groen renoveren. Ook hier is volgens Van Ardenne het concept van de Groene Stad een bron van inspiratie. €œHet is niet verwonderlijk, dat ondernemers willen dat de campagne De Groene Stad blijft doorgaan. Dat vindt het PT ook. Als er voldoende draagvlak is gaan we er mee door.€
Bron:
Productschap Tuinbouw

“Investeren in groen loont,” is de stellige overtuiging van Remco Daalder, stadsecoloog van Amsterdam. Onderzoek toont aan hoe belangrijk groen is voor het vestigingsklimaat in de stad. Zowel voor burgers als bedrijven: groen in de buurt is aantrekkelijk. Maar dan moet het wel aantrekkelijk groen zijn. Daalder: “We doen voortdurend onderzoek naar wat mensen graag willen. De aanwezigheid van dieren blijkt een belangrijke succesfactor. Eekhoorns, konijnen, rugstreeppadden, salamanders, gierzwaluwen: bij beplanting en wateraanleg moet je direct nadenken over de fauna om groen aantrekkelijk te maken voor de mensensoort.”
Dit schrijft Marieke van der Werf op de website CDA Amsterdam. Van der Werf is Tweede Kamerlid voor het CDA met onder andere Duurzaamheid in haar portefeuille.
De waardering van de Amsterdammer voor natuur is enorm toegenomen de afgelopen tien jaar. Het bezoek aan natuurgebieden in en om de stad is in die periode verdubbeld en Amsterdam scoort hoog als vestigingsplaats voor bedrijven en expats. “Groen in de stad werpt dus economische vruchten af.”
Stadslandbouw
Daalder onderschrijft direct de stelling dat de stad een duurzaamheidsmachine kan zijn. Steden zijn de snelstgroeiende ecosystemen ter wereld. Daar moet de slag gewonnen worden: “Daarbij moeten we kijken naar energiesystemen, afvalverwerking, mobiliteit, maar ook naar natuur. Stadslandbouw is daar ook onderdeel van. Als er stukjes braak liggen, wat we nu in de nieuwbouwwijken zien als gevolg van bouwstops, gaan bewoners er al snel eigen groente op verbouwen.”
Ook grootschalig biedt stadslandbouw perspectief. De stadsecoloog geeft het voorbeeld van landbouw in leegstaande kantoren: “Dat is een mooie proeftuin voor verticale landbouw, die een essentiele bijdrage kan leveren aan de wereldwijde voedselvoorziening.” Mocht Amsterdam in 2022 de Floriade ‘krijgen’, dan zal stadslandbouw daar zeker onderdeel van zijn!
Grachten
Daalder is zeer te spreken over de kwaliteit van het grachtenwater in Amsterdam. Je zou in principe overal kunnen zwemmen. Alleen in de buurt van woonboten die niet zijn aangesloten op het riool is het af te raden. Als ik de rivierkreeftjes noem, fronst hij: “Echt een grote plaag. Het gaat om de Amerikaanse rode rivierkreeft die hier gekomen is in het ballastwater van scheepwater en via dierwinkels. Zo’n ‘exoot’ heeft hier geen natuurlijke vijand en kan zich naar hartelust vermenigvuldigen. Dat is de afgelopen jaren gebeurd, met als gevolg dat de grachten er vol mee zitten. Ze eten de planten op, waardoor het zuurstofgehalte sterk afneemt. Het water wordt troebel en andere dieren leggen het loodje.” Wat te doen? Opvissen en eten? Prima, maar niet voldoende. Hardnekkig en lastig probleem, meent de ecoloog.
In het zomerreces houdt Marieke van der Werf aantal gesprekken met mensen die bijdragen aan de duurzaamheid van Amsterdam. Van der Werf is Tweede Kamerlid voor het CDA met onder andere Duurzaamheid in haar portefeuille. Meer info »
Bron:
CDA Amsterdam
 
 
 
 

Bedrijfsleven en natuurorganisaties hebben 11 Green Deals ondertekend met minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu (I&M) die bijdragen aan het stoppen van verder verlies van natuur.
De Green Deals zijn een uitwerking van het advies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen, dat dinsdag 13 december in Den Haag aan beide bewindslieden werd aangeboden. “Deze deals zijn winst voor economie en natuur,” aldus minister Verhagen.
Duurzaamheid
De bedrijven en natuurorganisaties hebben bijvoorbeeld afgesproken dat er vijf projecten komen voor ‘tijdelijke natuur’ op braakliggende bouwterreinen.
Daarnaast wordt gewerkt aan de duurzame inzet van biomassa en het samengaan van voedselproductie met investeringen in natuur.
 

Concurrentiekracht versterken
Bedrijven die investeren in duurzaamheid kunnen daarmee hun concurrentiekracht versterken. De overheid kan op haar beurt de groene groei versnellen en versterken door belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen, samenwerking te bevorderen of onderzoeksmiddelen in te zetten.
Met deze 11 nieuwe Green Deals komt het totaal dit jaar op 75 initiatieven voor groene groei. Vanaf 15 december kunnen er weer nieuwe Green Deals worden aangemeld. Minister Verhagen wil in 2012 de honderdste Green Deal afsluiten.

Meer informatie

Bron:
Ministerie EL&I
 
 

In het magazine Flora Culture International van juli/augustus is een special opgenomen over The Green City onder de noemer The Green City Post. Het voorwoord in deze special is geschreven door staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van EL&I. Bleker benadrukt in deze special dat het openbaar groen geen geld kost, vanwege de economische en maatschappelijke waarde die het vertegenwoordigt.
Bleker: Iedereen kan van De Groene Stad profiteren van de tuinbouwsector tot de burger. De initiatiefnemers ondersteun ik dan ook om De Groene Stad wereldwijd te promoten, want investeren in groene steden is investeren in een gezonde bevolking en in een gezonde economie.€
Programmatische Aanpak Green City
De special maakt onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Green City 2011. Onder deze naam promoten Plant Publicity Holland (PPH) samen met het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), de International Association of Horticultural Producers (AIPH) en tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv De Groene Stad internationaal.
Interview Jan Habets
Naast het voorwoord van Bleker is er een interview opgenomen met Jan Habets, directeur van Plant Publicity Holland en een van de grondleggers van De Groene Stad, over het belang van groen voor de stedelijke omgeving.
BAM en DuraVermeer over de waarde van groen voor rood
Naast personen uit de groene sector wordt er in de special ook aandacht besteed aan de rode wereld. Wytse Algra van DuraVermeer vertelt onder meer over het 80.000 m2 grote dakpark in Rotterdam en over het groene stadhuis in Leiderdorp. Als commercieel vastgoedontwikkelaar ziet DuraVermeer heel duidelijk de commerciële waarde in van het groene product voor de bouwsector. Ook de Koninklijke BAM Groep benadrukt in de special het belang van groen voor onder meer de infrastructuurtak. €œEen groene afscheiding langs de snelweg zorgt voor de afname van fijn stof, maar voorkomt bijvoorbeeld ook vervuiling door graffiti.€
Amsterdam: €œInvesteren in groen is investeren in de economie€
In The Green City Post geeft de gemeente Amsterdam aan dat investeren in groen investeren in de economie is. Piet Eilander, teamleider Groen, Ecologie, Stedelijke Recreatie en Water: Groen maakt niet alleen het woonklimaat aantrekkelijker, het blijkt tevens een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven. Onderzoek laat zien dat van de mensen met een eigen bedrijf 46% zegt dat de aanwezigheid van een park een belangrijke reden is geweest om de onderneming op een bepaalde plek te vestigen.
De Groene Stad als brandingstrategie
Mede-initiatiefnemers AIPH en Niek Roozen bv komen in de laatste twee artikelen aan bod. Doeke Faber, voorzitter van de AIPH, vertelt over hoe De Groene Stad ingezet kan worden voor de internationale brandingstrategie.
Niek Roozen van tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv sluit de special af over de toepassing van De Groene Stad filosofie in zijn ontwerpen.
Doel
Het doel van de Programmatische Aanpak Green City is om De Groene Stadfilosofie internationaal te positioneren als een integrale stedelijke visie op een maatschappelijk en economische verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving.
Concrete activiteiten zijn:

  • Als onderdeel van de Programmatische Aanpak Green City worden richtlijnen opgesteld voor de bouw van duurzame, groene steden. Hierbij zijn wetenschappelijke experts uit de (landschaps)architectuur en de groen- en bouwsector betrokken. PPH draagt hier de coördinatie over.
  • Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling in het Chinese Xián wordt in samenwerking met  AIPH, de landbouwraad, PPH en Niek Roozen bv in september het symposium Green City voorbereid. Daar zullen de richtlijnen worden gepresenteerd aan de 35 landen die verbonden zijn aan de AIPH. De richtlijnen hebben als doel op de Floriade 2012 een internationale prijsvraag uit te zetten over duurzame groene stedenbouw.
  • In september 2011 wordt de internationale website www.thegreencity.com gelanceerd met informatie die betrekking heeft op De Groene Stad wereldwijd.

Download
Special The Green City downloaden »