Drie groe­ne vra­gen aan…Egbert Roozen

Egbert Roozen
Direc­teur bran­che­ver­e­ni­ging VHG

1. Waar­om vindt u het belang­rijk dat ‘De Groe­ne Stad’ nieuw leven is inge­bla­zen?
De Groe­ne Stad is aan de ene kant een doel­stel­ling: wij vin­den dat ste­den in Neder­land, de bebouw­de omge­ving in het alge­meen, groe­ner moet wor­den. Daar­voor heb­ben wij tal­lo­ze argu­men­ten en moti­va­ties ver­za­meld, die we op een over­tui­gen­de, vak­kun­di­ge wij­ze onder de aan­dacht wil­len bren­gen van beslis­sers in poli­tiek, bestuur en bedrijfs­le­ven.  Dat ‘nieu­we leven’ zie ik voor­al in de ver­de­re pro­fes­si­o­na­li­se­ring van het uit­dra­gen van onze groe­ne bood­schap en de samen­wer­king met betrok­ken par­tij­en rond­om het groe­ne the­ma.
2. Wat zijn voor de VHG de belang­rijk­ste doel­stel­lin­gen voor en van De Groe­ne Stad?
Wij zien ‘De Groe­ne Stad’ voor­al ook als een samen­wer­kings­ver­band van het ‘groe­ne’ bedrijfs­le­ven in Neder­land en vele ‘groe­ne’ sta­ke­hol­ders, dat in geza­men­lijk­heid de ver­sprei­ding van onze bood­schap orga­ni­seert. Onze ambi­tie is om met De Groe­ne Stad bij te dra­gen aan een meer door­dach­te inzet van ‘groen’. Dat vergt een ver­nieu­wing in het pla­no­lo­gisch den­ken, lokaal, nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal. Door het geven van voor­lich­ting, het belich­ten van suc­ces­vol­le prak­tijk­voor­beel­den en het delen van nieu­we weten­schap­pe­lij­ke inzich­ten wil­len wij ‘groe­ner den­ken’ te sti­mu­le­ren. Samen­ge­vat: ‘De Groe­ne Stad’ werkt in het alge­meen belang, dat naad­loos aan­sluit bij waar we als het groe­ne bedrijfs­le­ven voor wil­len staan.
3. Wel­ke rol speelt de VHG in dit geheel?
Als hove­niers en groen­voor­zie­ners hech­ten wij voor­al sterk aan de pro­fes­si­o­ne­le aan­pak van de ver­groe­ning van onze ste­den en dor­pen. Ik bedoel maar: je bent er niet, als gemeen­te, door een aan­tal plan­ten, strui­ken en bomen te bestel­len. Ze moe­ten voor­al ook op de juis­te manier wor­den geplant en ver­vol­gens onder­hou­den. Dat is waar onze leden goed in zijn en dat wil­len wij graag over­al uit­dra­gen. In die zin spe­len de hove­nier en de groen­voor­zie­ner, en daar­mee de VHG, een ver­bin­den­de rol te mid­den van de leve­ran­ciers aan de groe­ne sec­tor, de opdracht­ge­vers van groen­pro­jec­ten en de eind­ge­brui­kers van het groen.