Bran­che­ver­e­ni­ging VHG adop­teert open­baar groen in Hou­ten

Wet­hou­der M. (Michiel) van Lie­re van de gemeen­te Hou­ten en Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, heb­ben woens­dag 30 april aan De Molen samen de eer­ste bedrijfs­tuin in het open­ba­re groen van Hou­ten geo­pend. Dit ini­ti­a­tief past uit­ste­kend in de plan­nen voor groe­nadop­tie van de gemeen­te. En VHG, bran­che­ver­e­ni­ging van onder ande­re de hove­niers en groen­voor­zie­ners, heeft nu een kan­toor­pand dat ook als ‘huis van de groe­ne onder­ne­mers’ her­ken­baar is.   

Een tuin­ont­wer­per maak­te een plan met vas­te en deels bloei­en­de plan­ten. De tuin groeit hele­maal dicht en vraagt daar­door wei­nig onder­houd. Onder­deel van het ont­werp is een gro­te tuin­bank waar­op mede­wer­kers tus­sen de mid­dag heer­lijk kun­nen ont­span­nen.

Groe­ne gemeen­te
“Hou­ten is een groe­ne gemeen­te en dat wil­len we heel graag blij­ven”, zegt Michiel van Lie­re. “Maar de manier waar­op we dat wil­len berei­ken, ver­an­dert. We kij­ken of we het onder­houd van het open­ba­re groen kun­nen over­dra­gen aan bur­gers en bedrij­ven. Als gemeen­te kun­nen we niet meer alles voor ieder­een doen. En natuur­lijk zit er ook een finan­ci­ë­le nood­zaak ach­ter. De grond blijft van de gemeen­te. We noe­men het groe­nadop­tie. VHG rea­geer­de alert op onze plan­nen met dit prach­ti­ge resul­taat. Ande­re goe­de idee­ën op dit ter­rein zijn van har­te wel­kom.”

Mee­wer­ken aan een gezon­de leef­om­ge­ving
Egbert Roozen van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG hoopt dat dit soort ini­ti­a­tie­ven lan­de­lijk navol­ging krij­gen. “Als bran­che plei­ten wij voor een gezon­de leef­om­ge­ving voor ieder­een en dus meer groen. Nood­za­ke­lij­ke bezui­ni­gin­gen bren­gen die ont­wik­ke­ling in gevaar. Pri­ma als het ini­ti­a­tief bij bur­gers en bedrij­ven komt te lig­gen. Dat biedt kan­sen voor onze leden. Bedrij­ven moe­ten inspe­len op deze ont­wik­ke­lin­gen. Een groe­ne omge­ving is van gro­te waar­de, zowel eco­no­misch als maat­schap­pe­lijk. Denk aan het belang van de bestrij­ding van fijn­stof. En een pand met een mooi aan­ge­leg­de tuin is meer waard.”

De gemeen­te Hou­ten wil meer bedrij­ven en bur­gers voor een der­ge­lijk ini­ti­a­tief inte­res­se­ren. “Als bedrij­ven de han­den ineen­slaan ont­staat hier mis­schien wel De Molenal­lee”, filo­so­feer­de de wet­hou­der.