JD Bra­bant: ‘Dur­ba­ni­sa­tie’ nood­za­ke­lijk in ver­an­de­ren­de wereld

Op woens­dag 4 juni stond de acti­vi­teit over ‘dur­ba­ni­sa­tie’ (duur­zaam­heid + urba­ni­sa­tie) van de com­mis­sie Bre­da van de Bra­bant­se Jon­ge Demo­cra­ten (de jon­ge­ren­af­de­ling van dD66) in samen­wer­king met de lan­de­lij­ke werk­groep MELV (Mili­eu, Ener­gie, Land­bouw en Voed­sel), op het pro­gram­ma. Ver­ste­de­lij­king is een wereld­wijd feno­meen, wat er in de komen­de jaren voor zal zor­gen dat uit­ein­de­lijk 70% van de wereld­be­vol­king in een stad gaat wonen. Maar hoe kun­nen we ervoor zor­gen dat die ver­ste­de­lij­king duur­zaam ver­loopt? Kan groen in de stad daar aan bij­dra­gen?
Als direc­teur van de bran­che­or­ga­ni­sa­tie voor hove­niers VHG weet Egbert Roozen hier veel van. Hij pre­sen­teer­de de ver­schil­len­de posi­tie­ve effec­ten die groen in de stad kan heb­ben. Hij ver­tel­de dat weten­schap­pe­lijk is aan­ge­toond dat groen in de leef­om­ge­vig onder ande­re posi­tie­ve effec­ten heeft op de gezond­heid van men­sen, hun wel­zijn, en de waar­de van hun huis.
Ver­vol­gens werd de vraag gesteld: ‘Wat moet er wor­den gedaan om groen te sti­mu­le­ren?’ De heer Roozen kwam met enke­le voor­beel­den uit de prak­tijk van gemeen­ten die op ver­schil­len­de manie­ren meer groen in het straat­beeld heb­ben gebracht. Zo zijn er gemeen­ten die kie­zen voor ini­ti­a­tie­ven als geza­men­lij­ke tui­nen, ter­wijl ande­re gemeen­ten kij­ken naar moge­lijk­he­den om grond te ver­ko­pen (dun­ne stro­ken langs de weg die als reser­ve dien­den) waar de koper ver­plicht groen op moet zet­ten.
Na dit inspi­re­ren­de ver­haal en een kor­te pau­ze ging de com­mis­sie onder lei­ding van por­te­feuil­le­hou­der MELV Arend Meij­er in dis­cus­sie over het onder­werp. Zij waren het er al snel over eens dat groen belang­rijk is, omdat het zul­ke uit­een­lo­pen­de en gro­te voor­de­len biedt.
De  vraag bleef ech­ter bestaan of de gemeen­te ini­ti­a­tie­ven moet nemen, of dat zij juist uit moet gaan van bur­ger­ini­ti­a­tie­ven . Hoe­wel het laat­ste veel voor­de­len biedt, brengt het met zich mee dat de kans aan­we­zig is dat er geen of gebrek­ki­ge ini­ti­a­tie­ven komen. Of, dat na rea­li­sa­tie het onder­houd ach­ter­we­ge blijft. Con­clu­de­rend werd gesteld dat  gemeen­ten het ini­ta­tief zou­den moe­ten blij­ven nemen tot groen­voor­zie­ning in de stad, waar­bij zij uiter­aard moe­ten blij­ven luis­te­ren naar de wen­sen van de inwo­ners.
Op deze avond zijn de aan­we­zi­ge JDers tot nieu­we inzich­ten geko­men op het gebied van duur­zaam­heid. Met iets op het oog sim­pels als een boom voor de deur, kan veel wor­den bereikt op het gebied van een duur­za­me inrich­ting van de stad. Het is belang­rijk om nú in te zet­ten op deze dur­ba­ni­sa­tie, voor­dat er geen plek meer is