Vier groe­ne vra­gen aan … Henk Raaij­ma­kers

Henk Raaij­ma­kers Voor­zit­ter van de LTO vak­groep Bomen en Vas­te Plan­ten   1. Waar­om vindt u het belang­rijk dat ‘De Groe­ne Stad’ nieuw leven is inge­bla­zen? Twaalf jaar gele­den, tij­dens de Flo­ri­a­de, is De Groe­ne Stad geïn­tro­du­ceerd. Er is sinds­dien een hoop ver­an­derd, zo is onder ande­re het Pro­duct­schap Tuin­bouw opge­he­ven. Het ‘merk’ dat we […]

De Groe­ne Stad slaat aan in Lon­den en Boe­ka­rest

Roe­meen­se vari­ant in voor­be­rei­ding iVer­de, waar­in VHG, Anthos en LTO Vak­groep Bomen en Vas­te Plan­ten samen­wer­ken, heeft de afge­lo­pen maand op een aan­tal bui­ten­land­se sym­po­sia en bij­een­kom­sten pre­sen­ta­ties ver­zorgd over het belang van groen vol­gens het “Groe­ne Stad” prin­ci­pe. Zo sprak Egbert Roozen, op uit­no­di­ging van de Land­bouw­raad op de Neder­land­se ambas­sa­de in Enge­land namens […]

Har­der­wijk­se bezui­ni­gin­gen lei­den tot groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van de Gel­der­se gemeen­te Har­der­wijk legt de gemeen­te­raad nieu­we plan­nen voor om met bestaan­de mid­de­len de open­ba­re ruim­te op een hoger kwa­li­teits­ni­veau te krij­gen. In het inte­graal beheer­plan ‘Samen kleu­ren we de Stad’ wordt de voor­stel­len voor wijkaan­pak beschre­ven en komen alle facet­ten van de open­ba­re ruim­te aan de […]

Wet­hou­ders lich­ten groe­ne coa­li­tie­plan­nen toe tij­dens Groe­ne Poort

Hoe groen kleu­ren de werkprogramma’s van de nieu­we Col­le­ges van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders? Dat is de vraag die cen­traal stond tij­dens de ‘Groe­ne Poort’ op 30 sep­tem­ber — de half­jaar­lijk­se bij­een­komst in Nieuw­spoort waar poli­ti­ci, weten­schap­pers en het groe­ne bedrijfs­le­ven elkaar tref­fen. Vijf wet­hou­ders gaven tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst inzicht in hun plan­nen. Hun ambi­tie […]

De Groe­ne Stad brengt komen­de maan­den bood­schap in Roe­me­nië en Bul­ga­rije

In de komen­de maan­den zal Anthos secre­ta­ris Leon Smet namens iVer­de op een aan­tal Bul­gaar­se en Roe­meen­se sym­po­sia en bij­een­kom­sten pre­sen­ta­ties ver­zor­gen over het belang van groen vol­gens het “Groe­ne Stad” prin­ci­pe. Roe­me­nië Op 26 sep­tem­ber zal in Satu Mare, Roe­me­nië de ‘Gene­ral Mee­ting of Roma­ni­an Asso­ci­a­ti­on of Muni­ci­pa­li­ties’ plaats­vin­den. Anthos secre­ta­ris Leon Smet zal […]

De Groe­ne Stad op Lon­don Lands­ca­pe show

De Lands­ca­pe Show, dit jaar voor het eerst geor­ga­ni­seerd in Bat­ter­sea Park in Lon­den, op 23 en 24 sep­tem­ber aan­staan­de, is de plek van het Brit­se groe­ne bedrijfs­le­ven laat zien wat het kan. Ont­werp, aan­leg en onder­houd van de groe­ne omge­ving, inclu­sief kweek en leve­ring van (vas­te) plan­ten, hees­ters en bomen, vor­men de hoofd­moot tij­dens […]

Ber­gen op Zoom Groen­ste stad van Neder­land 2014

De gemeen­te Ber­gen op Zoom heeft gis­ter­mid­dag in Gro­nin­gen de eer­ste prijs behaald bij Enten­te Flo­ra­le, een nati­o­na­le wed­strijd om de titel Groen­ste stad van Neder­land. Ber­gen op Zoom bond in de cate­go­rie Ste­den de strijd aan met Doe­tin­chem, Dron­ten en Oister­wijk. In de cate­go­rie ‘groen­ste dorp’ ging het Lim­burg­se Bee­sel er met het goud […]

Een groe­ne heg als alter­na­tief voor schut­ting

Peter Bon­gers is al ruim der­tig jaar actief in de boom­kwe­ke­rij. Met pas­sie en gedre­ven­heid bestiert hij zijn bedrijf in het Bra­bant­se Boe­kel. Kwa­li­teit en inno­va­tie zijn de kern­waar­den van het bedrijf, zo valt op de site te lezen. Peter Bon­gers, eige­naar en oprich­ter, heeft zijn bedrijf door de jaren heen dan ook zien ver­an­de­ren. […]

Green Deal Groe­ne Daken wordt 10 sep­tem­ber onder­te­kend

Op 10 sep­tem­ber wordt tij­dens de Nati­o­na­le Groen­dag in Gro­nin­gen de Green Deal Groe­ne Daken onder­te­kend door staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma van Eco­no­mi­sche Zaken, Erik Steeg­man, direc­teur Leven op Daken, Egbert Roozen, direc­teur Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en enke­le ande­ren. Groe­ne daken bie­den voor­de­len en kan­sen om eco­sys­te­men te ver­ster­ken in de gebouw­de omge­ving. De Green Deal Groe­ne Daken […]

Inter­view met boom­spe­ci­a­list Wil­lem Koot

‘Als je bedenkt wat zo’n boom alle­maal al heeft mee­ge­maakt, wat die alle­maal al heeft ‘gezien’, dan is het toch prach­tig dat je ervoor kunt zor­gen dat zo’n boom lan­ger kan blij­ven bestaan.’ Wil­lem Koot, boom­spe­ci­a­list van beroep, was al op jon­ge leef­tijd gefas­ci­neerd door bomen. Als kind is het natuur­lijk enorm stoer om in […]