Vier Groe­ne Vra­gen aan … Henk Wes­ter­hof

Henk Wes­ter­hof
Voor­zit­ter Anthos, Konink­lij­ke Han­dels­bond voor Boom­kwe­ke­rij- en Bol­pro­duc­ten
 
1. Waar­om vindt u het belang­rijk dat ‘De Groe­ne Stad’ nieuw leven is inge­bla­zen?
Wij heb­ben, als groen bedrijfs­le­ven, gemerkt dat het niet vol­staat lou­ter uit­ste­ken­de pro­duc­ten te leve­ren. Je moet  er ook voor zor­gen dat de rest van de wereld, voor­al beslis­sers bij over­heid en bedrijfs­le­ven die keu­zes moe­ten maken op het ter­rein van omge­vings­be­heer, door­dron­gen raken van  de toe­ge­voeg­de waar­de van ‘groen’. Dat werkt het bes­te als het groe­ne bedrijfs­le­ven geïn­te­greerd, geza­men­lijk zijn gezicht en zijn visie laat zien en daar­voor leent het the­ma van ‘De Groen­de Stad’ zich uit­ste­kend.
 
2. Wat zijn voor Anthos de belang­rijk­ste doel­stel­lin­gen voor en van De Groe­ne Stad?
Voor Anthos gaat het er voor­al om dat men­sen en instan­ties die bre­de­re ver­ant­woor­de­lijk­he­den dra­gen, die niet dag-in dag-uit gefo­cust zijn op de moge­lijk­he­den die ‘groen’ kan bie­den, wor­den geat­ten­deerd op wat wij te bie­den heb­ben. Voor ons­zelf en onze collega’s lijkt het zo van­zelf­spre­kend: natuur­lijk is ‘groen’ onmis­baar. Maar om de rest van de samen­le­ving, de beslis­sers waar ik het over had, te infor­me­ren en zo moge­lijk te over­tui­gen, heb je pro­fes­si­o­ne­le com­mu­ni­ca­tie nodig, die zich van­we­ge haar her­ken­baar­heid moet toe­spit­sen op één dui­de­lijk en her­ken­baar the­ma.
 
3. Wel­ke rol speelt Anthos in dit geheel?
Als Anthos kij­ken wij, dat spreekt van­zelf, voor­al naar de cru­ci­a­le plaats die boom­kwe­ke­rij- en bol­pro­duc­ten moe­ten inne­men in de ‘mix’ van groe­ne acti­vi­tei­ten van omge­vings­be­heer­ders – tot en met de par­ti­cu­lier met zijn voor­tuin of zijn plan­ten­bak. Bewust maken, bewust wor­den, daar gaat het om. Boven­dien wil­len wij onder­stre­pen dat de Groe­ne Stad een samen­wer­king behelst van alle rele­van­te sec­to­ren bin­nen het Neder­land­se groe­ne bedrijfs­le­ven . Dat is ook de reden dat we als boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor samen met de hove­niers iVer­de heb­ben opge­richt en juist deze club is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­dra­gen van de ‘groe­ne ‘ bood­schap. We staan naast elkaar, we heb­ben elkaar nodig, als leve­ran­ciers en dienst­ver­le­ners. Dat ene gezicht laten zien, dat is onmis­baar voor effec­tie­ve com­mu­ni­ca­tie.
 
4. Hoe ziet u de ambi­ties van The Green City in dit ver­band?
Neder­land staat nu al wereld­wijd bekend als de bes­te, groot­ste expor­teur van plan­ten, bomen, bloem­bol­len,  bloe­men en de bij­be­ho­ren­de dien­sten . De voor­beel­den ken­nen we alle­maal. Maar juist op het gebied van de Groe­ne Stad, The Green City, de rol van groen bij het leef­baar maken en hou­den van de bebouw­de omge­ving, ont­breekt er  nog wel het een en ander in diver­se wereld­ste­den. Inwo­ners van die ste­den vin­den gezond­heid en wel­be­vin­den immers steeds belang­rij­ker wor­den, want ze heb­ben geen zin meer om in een niet-groe­ne of ver­vuil­de omge­ving te wonen. En als je dan bedenkt dat de men­sen steeds meer naar de ste­den trek­ken, zal de roep om meer groen alleen maar gro­ter wor­den. Daar, in de voor­lich­ting aan bui­ten­land­se doel­groe­pen, ligt een taak voor The Green City. Een­vou­dig is het niet, de wereld is groot en je zult moe­ten focus­sen, selec­te­ren. Maar de kan­sen zijn enorm, dus de uit­da­gin­gen ook. We gaan er samen met het bedrijfs­le­ven voor!