Vier­kan­te meter tuin­tjes op gezon­de school­plei­nen

Kin­de­ren van twin­tig Neder­land­se basis­scho­len heb­ben in de afge­lo­pen weken samen met een hove­nier van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG de laat­ste hand gelegd aan een nieu­we vogel- en vlin­der­tuin of moes­tuin op het school­plein. Dat gebeur­de in het kader van de Nati­o­na­le Tuin­week, met als the­ma ‘Tegel eruit, plant erin’. De tuin is één vier­kan­te meter groot en wordt aan­ge­bo­den door Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, ver­e­ni­ging Groei & Bloei en het Insti­tuut voor Natuur­edu­ca­tie en duur­zaam­heid (IVN).
De twin­tig scho­len zijn de eer­ste scho­len die zijn gese­lec­teerd voor het pro­ject Gezon­de School­plei­nen. Tus­sen 2014 en 2016 rea­li­se­ren in Neder­land zeven­tig scho­len een Gezond School­plein. Op zo’n school­plein kun­nen leer­lin­gen leren van en over de natuur.
Hove­niers 
De scho­len kon­den kie­zen uit een edu­ca­tie­ve groen­te- en fruit­tuin of een vogel- en vlin­der­tuin, ont­wor­pen door Richard de Jong van Nova Tui­nen. Hove­niers van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG zorg­den samen met de leer­lin­gen voor de aan­leg en schen­ken mate­ri­a­len en plan­ten.
Les­pak­ket
De vrij­wil­li­gers van Groei & Bloei geven bij een aan­tal scho­len uit­leg over het onder­houd en beheer van de tuin. IVN zorgt voor een bij­pas­send les­pak­ket met docen­ten­hand­lei­ding, zodat de tuin gelijk als ‘bui­ten­lo­kaal’ gebruikt kan wor­den.
Groe­ne ini­ti­a­tie­ven
De Nati­o­na­le Tuin­week vond plaats van 14 tot en met 21 juni. Het is een ini­ti­a­tief van tuin­ver­e­ni­ging Groei & Bloei en werd dit jaar voor het eerst geor­ga­ni­seerd. Doel is om actief tui­nie­ren met bloe­men en plan­ten in Neder­land en Vlaan­de­ren te bevor­de­ren. In bei­de lan­den staan tij­dens de tuin­week tal van  ‘groe­ne’ ini­ti­a­tie­ven op het pro­gram­ma: van plan­ten­mark­ten en tui­nen­fiets­toch­ten tot natuur-edu­ca­tie­wan­de­lin­gen, work­shops, lezin­gen en rond­lei­din­gen door (moes)tuinen en par­ken.
 
Bron: VHG