Toe­komst­be­sten­dig open­baar groen cen­traal op Inno­va­tie­dag Bomen voor de toe­komst

Op don­der­dag 11 sep­tem­ber orga­ni­seert DLV Plant in samen­wer­king met het Prak­tij­knet­werk Duur­za­me aan­pak van ziek­ten, pla­gen en onkrui­den en ZLTO de inno­va­tie­dag ‘Bomen voor de toe­komst’ bij boom­kwe­ke­rij Ebben BV in Cuijk. De dag is bedoeld voor ieder­een die actief is in de groen­ke­ten en staat in het teken van een duur­za­me toe­komst van het open­baar groen. Tij­dens het och­tend­pro­gam­ma geven enke­le pro­mi­nen­te men­sen uit de groen­ke­ten hun visie en is er een forum­dis­cus­sie. Tij­dens het mid­dag­pro­gram­ma zijn diver­se inno­va­ties te bekij­ken.
Een groe­ne omge­ving bevor­dert de leef­baar­heid, draagt bij aan het wel­zijn van men­sen en is dus belang­rijk voor de toe­komst. In de prak­tijk krijgt groen ech­ter niet altijd de aan­dacht die het ver­dient. De inkoop van plant­ma­te­ri­aal en de aan­leg en onder­houd van het open­baar groen is dik­wijls een sluit­post in veel pro­jec­ten en bij het hui­di­ge aan­be­ste­dings­be­leid is de inkoop­prijs vaak lei­dend. Dit gaat ten kos­te van de kwa­li­teit, duur­zaam­heid en kos­ten op de lan­ge ter­mijn. In de prak­tijk heb­ben gemeen­ten en groen­voor­zie­ners te maken met het moei­lijk aan­slaan van bomen en plan­ten en veel uit­val.
“Dit kan beter”, vindt Henk Raaij­ma­kers, vice­voor­zit­ter van de LTO vak­groep Bomen en vas­te plan­ten. Hij is één van spre­kers op de Inno­va­tie­dag ‘Bomen voor de toe­komst’ en zal samen met ande­re forum­le­den en aan­we­zi­ge bezoe­kers dis­cus­si­ë­ren over de toe­komst van duur­zaam open­baar groen. Raaij­ma­kers vindt dat niet prijs maar kwa­li­teit lei­dend moet zijn bij aan­be­ste­din­gen. Ook Peter Hens­sen van Hens­sen BV, een cul­tuur­tech­nisch bedrijf in Schin­nen (L), heeft deze mening. Hens­sen vindt dat er meer geke­ken moet wor­den naar Total Cost of Owner­ship. “Nu op een goe­de manier de plan­ning, inkoop en aan­plant van kwa­li­ta­tief goed groen oppak­ken, bete­kent op de lan­ge ter­mijn kos­ten bespa­ren.” Naast Raaij­ma­kers en Hens­sen nemen ook gede­pu­teer­de Johan van den Hout van de Pro­vin­cie Noord-Bra­bant, Harm Hor­lings voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Duur­za­me Boom­kwe­kers Neder­land en Leen­dert Koudstaal van de gemeen­te Den Haag en deel aan het forum.
Toe­komst­be­sten­dig en duur­zaam sor­ti­ment
Leen­dert Koudstaal, beleids­me­de­wer­ker groen van de Gemeen­te Den Haag en tevens voor­zit­ter van het de the­ma­werk­groep Bomen van de Ver­e­ni­ging Stads­werk is over­tuigd dat over­he­den geld kun­nen bespa­ren op onder­houd door bij de aan­koop meer te kij­ken naar kwa­li­teit en bete­re plant­om­stan­dig­he­den. “We moe­ten naar een toe­komst­be­sten­di­ge en kli­maat­be­sten­di­ge stad. Dat bete­kent ener­zijds dat er al in de teken­ta­fel­fa­se nage­dacht moet wor­den over een opti­maal plant­gat. Ander­zijds moe­ten er ande­re keu­zes gemaakt wor­den als het gaat om sor­ti­ment. Denk aan warm­te- en wind­be­sten­di­ge soor­ten. Maar ook vari­a­tie en afwis­se­ling als het gaat om soor­ten. Tij­dig de juis­te keu­zes maken, bete­kent kos­ten bespa­ren op de lan­ge­re ter­mijn”, aldus Koudstaal.
Harm Hor­lings houdt als voor­zit­ter van de ver­e­ni­ging Duur­za­me Boom­kwe­kers Neder­land een kor­te inlei­ding over de rol van keur­mer­ken bij de inkoop van duur­zaam groen. In 2008 heb­ben over­he­den de ambi­tie gefor­mu­leerd om in 2015 100% duur­zaam te gaan inko­pen. De gemeen­ten Box­tel en Schijn­del namen in 2008 het voor­touw met de inkoop van duur­zaam gepro­du­ceerd plant­ma­te­ri­aal. Inmid­dels zijn enke­le jaren ver­stre­ken. Maar kwe­kers van duur­zaam geteeld plant­ma­te­ri­aal zoals Mili­eu­keur, Groen­keur, MPS Qua­liT­ree of EKO zien ondanks deze ambi­ties dat de vraag naar duur­zaam groen beter kan. Ondanks deze con­sta­te­ring heeft het bestuur van DBN beslo­ten om van Mili­eu­keur over te stap­pen naar Groen­keur. Hor­lings gaat tij­dens het forum in op de beweeg­re­de­nen.
Aan­slui­tend aan de forum­dis­cus­sie kun­nen bezoe­kers via een rond­lei­ding ken­nis­ma­ken met Boom­kwe­ke­rij Ebben BV. Het och­tend­pro­gram­ma wordt afge­slo­ten met een net­werk­lunch.
Demon­stra­ties van inno­va­ties
De inno­va­tie­dag bestaat uit een apart och­tend en mid­dag­pro­gram­ma. Tij­dens het mid­dag­pro­gram­ma zijn er rond­lei­din­gen langs demon­stra­ties en proe­ven en is er een info­markt waar diver­se inno­va­ties wor­den getoond op het gebied van o.a. duur­za­me onkruid­be­strij­ding, bodem­op­ti­ma­li­sa­tie, ver­be­te­ring plant­om­stan­dig­he­den, schoon water en een duur­za­me aan­pak van ziek­ten en pla­gen. Ook zijn er enke­le lezin­gen. Jan P. Mau­ritz van Mau­ritz advi­seurs & Taxa­teurs BV gaat in op het toe­komst­be­sten­di­ge sor­ti­ment en gebruikt daar­bij als voor­beeld een tien­tal bomen van Boom­kwe­ke­rij Ebben. Hen­ri Kup­pen, advi­seur bij Ter­ra Nos­tra, geeft een inno­va­tie­ve en toe­komst­be­sten­di­ge kijk op open­baar groen. Ook vin­den er inlei­din­gen plaats over groei­plaats­ver­be­te­ring.
Het mid­dag­pro­gram­ma is inte­res­sant voor uit­voe­ren­den in het open­baar groen of in de boom­kwe­ke­rij, maar ook voor beleids­ma­kers, amb­te­na­ren open­baar groen, hoofd-groen­voor­zie­ners en boom­kwe­ke­rij­on­der­ne­mers die graag de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen in de prak­tijk wil­len zien.
Geïn­te­res­seer­den kun­nen hier meer infor­ma­tie vin­den over de inno­va­tie­dag op inter­net of zich opge­ven voor deel­na­me.