Zut­phen­se wijk Water­kwar­tier wordt ver­groend

De wet­hou­ders Patri­cia Wit­ha­gen en Hans la Rose van de gemeen­te Zut­phen heb­ben gis­te­ren de eer­ste boom in de wijk Water­kwar­tier geplant. In de her­ont­wik­kel­de wijk Water­kwar­tier komen diver­se bomen en strui­ken te staan. De eer­ste boom is het begin van de beplan­ting en het groen in de wijk, wat een belang­rijk onder­deel van het totaal­plan uit­maakt. […]

Gezond­heids­tuin geo­pend in Arn­hem­se wijk Mal­bur­gen

In de wijk Mal­bur­gen in Arn­hem Zuid is onlangs een gezond­heids­tuin geo­pend. Deze tuin draagt op drie manie­ren bij aan bete­re gezond­heid: gezon­de voe­ding, gezond bewe­gen en gezond ont­moe­ten. Onder­deel van het pro­ject is een uit­ge­breid onder­zoek naar het effect van de tuin op de gezond­heid van met name alloch­to­ne gezin­nen.  Pro­gram­me­ring Deze tuin ligt rond­om […]

Alme­re vormt plant­soen om tot wijk-school­tuin

Een plant­soen dat aan de beurt was voor groot­on­der­houd in de Bouw­mees­ter­buurt in Alme­re is omge­vormd tot een wijk-school­­tuin. Meer­de­re doel­stel­lin­gen wor­den hier met elkaar ver­bon­den, name­lijk: edu­ca­tie over natuur en gezon­de voe­ding, ont­moe­ting tus­sen jong en oud, en de bin­ding van wijk­be­wo­ners met de (bre­de) school. De wijk-school­­tuin is een ont­moe­tings­plaats voor alle bewo­ners van […]

Bewo­ners van Zwol­se wijk wer­ken samen aan nieu­we groe­ne speel­plek

Kin­de­ren en ouders wer­ken in de Die­zer­poort in Zwol­le samen aan het ont­werp van een leu­ke aan­trek­ke­lij­ke groe­ne speel­plek aan de Kas­tan­je­s­traat. Afge­lo­pen novem­ber was de eer­ste cre­a­tie­ve ses­sie. Woens­dag 18 janu­a­ri vond de twee­de bij­een­komst plaats. Hier werd het ont­werp gepre­sen­teerd waar­in alle wen­sen van de kin­de­ren en ouders die zij in de eer­ste […]

Nieu­we groe­ne speel­plek in Rot­ter­dam­se wijk

In de mid­den­berm van de Rot­ter­dam­se Rust­hof­laan komt een nieu­we speel­plek voor jon­ge kin­de­ren. In Nieuw Croos­wijk is gro­te behoef­te aan een vei­li­ge en groe­ne speel­plek voor kin­de­ren tot 10 jaar. Door de her­struc­tu­re­ring zijn veel speel­voor­zie­nin­gen in de wijk ver­dwe­nen en het Schut­ters­veld is voor jon­ge kin­de­ren te ver. Samen met bewo­ners is geke­ken […]

Start ver­be­te­ring groen in Rot­ter­dam­se wijk Char­lois

De Boer­goen­se­vliet, een lan­ge karak­te­ris­tie­ke sin­gel in het Rot­ter­dam­se Char­lois, krijgt in de maand decem­ber 21 nieu­we bomen. Dit is de eer­ste stap om het uit­ge­stel­de onder­houd van de Vliet aan te pak­ken. Vol­gend jaar maken bewo­ners en deel­ge­meen­te een plan voor een duur­za­me ver­be­te­ring van deze ‘parel’ van Rot­ter­dam Zuid. Dit zijn bewo­ners­stich­ting Char­lois […]

Actie­ve inbreng van Utrecht­se bewo­ners bij (nieuw) groen in de wijk

De afge­lo­pen maan­den is door gemeen­te Utrecht en bewo­ners gewerkt aan het wijk­groen­plan Zuid, een wen­sen­lijst van groe­ne pro­jec­ten afkom­stig van bewo­ners. Zo leg­gen bewo­ners in Hoo­g­ra­ven enke­le moes­tui­nen aan, het groe­ne gebied rond­om de sin­gel krijgt een opknap­beurt, enke­le stra­ten wor­den opge­frist met nieuw groen en langs de kale Opaal­weg komt een mooie park­strook. […]

Bel­gi­sche wijk wil meer groen om soci­a­le con­tac­ten te bevor­de­ren

In de Mei­boom­wijk van Roe­se­la­re loopt sinds kort het pro­ject Eco­t­uin­teams. Buren komen er samen onder bege­lei­ding van een des­kun­di­ge om te leren hoe ze hun tui­nen op een mili­eu­vrien­de­lij­ke manier kun­nen onder­hou­den. Op die manier hoopt het stads­be­stuur de bewo­ners dich­ter bij elkaar te bren­gen. De Mei­boom­wijk heeft nood aan meer groen en soci­a­le […]

Nieu­we groe­ne ont­moe­tings­plek in Amers­foort­se wijk de Kruis­kamp

De wijk de Kruis­kamp in Amers­foort is eind 2011 een groe­ne ont­moe­tings­plek rij­ker. De afge­lo­pen maan­den is samen met gebrui­kers en omwo­nen­den van het park, dat tus­sen de Van Galen­straat, Van Bra­kel­straat, Ban­ck­ert­straat en de Evert­sen­straat ligt, gewerkt aan een nieuw ont­werp van zowel het park als het school­plein van ABC school De Vlin­der­val­lei. Op […]

Nieuw groen in Mechel­se wijk moet vuil­stor­ten voor­ko­men

Op ini­ti­a­tief van twee buurt­be­wo­ners start­te gis­te­ren de groen­aan­plan­tin­gen in de Mechel­se wijk Neer­hei­de. Een deel van de wijk wordt her­in­ge­richt. Het parkje lag er ver­loe­derd bij waar vaak ille­gaal vuil werd gestort. “Het stads­be­stuur heeft de plant­soe­nen jaren­lang niet goed onder­hou­den. Nu creëren we een open ruim­te die min­der aan­lei­ding geeft tot vuil­stor­ten”, zegt […]