Start ver­be­te­ring groen in Rot­ter­dam­se wijk Char­lois

De Boer­goen­se­vliet, een lan­ge karak­te­ris­tie­ke sin­gel in het Rot­ter­dam­se Char­lois, krijgt in de maand decem­ber 21 nieu­we bomen. Dit is de eer­ste stap om het uit­ge­stel­de onder­houd van de Vliet aan te pak­ken.

Vol­gend jaar maken bewo­ners en deel­ge­meen­te een plan voor een duur­za­me ver­be­te­ring van deze ‘parel’ van Rot­ter­dam Zuid. Dit zijn bewo­ners­stich­ting Char­lois aan de Vliet en de deel­ge­meen­te Char­lois over­een­ge­ko­men.

Nog niet her­plant
Aan de Boer­goen­se­vliet zijn in de afge­lo­pen jaren diver­se bomen gerooid, maar nog niet her­plant. Ver­der zijn der­tien kas­tan­jes en een pru­nus dood. Deze dode bomen wor­den in de week van 28 novem­ber tot 2 decem­ber ver­wij­derd. Nog niet alle dode bomen wor­den gekapt, omdat voor enke­le bomen nog geen kap­ver­gun­ning afge­ge­ven is. Die bomen komen later aan de beurt.


Nieu­we bomen plan­ten
Tus­sen 5 en 16 decem­ber plant de gemeen­te 21 nieu­we bomen op de lege plek­ken. In over­leg met de bewo­ners­stich­ting is geko­zen voor bomen die goed pas­sen in het bestaan­de straat­beeld. Bij vol­doen­de ruim­te maken kas­tan­jes plaats voor pla­ta­nen. Is er niet vol­doen­de ruim­te, dan wor­den smal­le, opgaan­de bomen geplant. Het aan­tal soor­ten bomen aan de Boer­goen­se­vliet neemt hier­door toe van 29 naar 32, waar­door de rijk­dom aan kleu­ren in het groen ver­der toe­neemt.

 

Bron:
Rot­ter­dam Zuid Dicht­bij

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.