Nieu­we groe­ne speel­plek in Rot­ter­dam­se wijk

In de mid­den­berm van de Rot­ter­dam­se Rust­hof­laan komt een nieu­we speel­plek voor jon­ge kin­de­ren. In Nieuw Croos­wijk is gro­te behoef­te aan een vei­li­ge en groe­ne speel­plek voor kin­de­ren tot 10 jaar.

Door de her­struc­tu­re­ring zijn veel speel­voor­zie­nin­gen in de wijk ver­dwe­nen en het Schut­ters­veld is voor jon­ge kin­de­ren te ver. Samen met bewo­ners is geke­ken naar het ont­werp van de nieu­we speel­plek. De hui­di­ge speel­plek wordt ver­groot, er komen meer speel­toe­stel­len en meer groen. Voor de aan­leg van de speel­plek heeft de deel­ge­meen­te een sub­si­die gekre­gen van­uit het ste­de­lij­ke ont­wik­kel­pro­gram­ma Kind­vrien­de­lij­ke Wij­ken (KiWi).
 
Tij­de­lij­ke speel­plek
Het gaat hier om een tij­de­lij­ke speel­plek. De Rust­hof­laan is onder­deel van het her­struc­tu­re­rings­ge­bied Nieuw Croos­wijk. Op ter­mijn wordt de straat her­in­ge­richt en de mid­den­berm voor­zien van gras en pla­ta­nen. Nieu­we speel­voor­zie­nin­gen wor­den dan gere­a­li­seerd op de bin­nen­ter­rei­nen in de wijk.

Bron:
Megastad.fm

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.