Nieu­we groe­ne ont­moe­tings­plek in Amers­foort­se wijk de Kruis­kamp

De wijk de Kruis­kamp in Amers­foort is eind 2011 een groe­ne ont­moe­tings­plek rij­ker. De afge­lo­pen maan­den is samen met gebrui­kers en omwo­nen­den van het park, dat tus­sen de Van Galen­straat, Van Bra­kel­straat, Ban­ck­ert­straat en de Evert­sen­straat ligt, gewerkt aan een nieuw ont­werp van zowel het park als het school­plein van ABC school De Vlin­der­val­lei. Op basis van deze inbreng is er een inte­graal ont­werp gemaakt van het gebied waar ver­schil­len­de doel­groe­pen elkaar kun­nen ont­moe­ten en waar zowel kin­de­ren als vol­was­se­nen samen kun­nen spor­ten en spe­len.

Nu het nieu­we school­ge­bouw De Vlin­der­val­lei klaar is, zal ook het ter­rein erom­heen opnieuw wor­den inge­richt. De school krijgt een nieuw school­plein en het buurt­park wordt opnieuw inge­richt. Belang­rijk uit­gangs­punt voor het plan was om het school­plein en het park als één geheel te ont­wer­pen. De gebrui­kers van het park en de school heb­ben voor­stel­len en ideeën inge­bracht en heb­ben mee­ge­praat over het ont­werp. Op basis van deze inbreng is een plan gemaakt waar jong en oud elkaar kun­nen ont­moe­ten en waar jon­gens en meis­jes samen kun­nen spor­ten en spe­len. Hier kunt u een teke­ning van het park zien. Ook kunt u daar een toe­lich­ting op het ont­werp bekij­ken.

 

 

Aan­leg
De ver­wach­ting is dat de gemeen­te Amers­foort in de zomer­va­kan­tie start met de aan­leg van het school­plein. Medio okto­ber star­ten de werk­zaam­he­den in het park.

Par­ti­ci­pa­tie­groep
De her­in­rich­ting van het ter­rein wordt moge­lijk gemaakt door een samen­wer­king tus­sen de gemeen­te Amers­foort, woning­cor­po­ra­tie de Alli­an­tie en het minis­te­rie van EL&I. In 2010 zijn de wen­sen en ideeën van gebrui­kers van het ter­rein in kaart gebracht. Ook is aan de gebrui­kers, direct omwo­nen­den en ver­te­gen­woor­di­gers van de school De Vlin­der­val­lei gevraagd deel te nemen aan het par­ti­ci­pa­tie­tra­ject om geza­men­lijk na te den­ken over het ont­werp. In diver­se bij­een­kom­sten zijn ideeën uit­ge­wis­seld en is gere­a­geerd op diver­se voor­stel­len. Eind mei is het ont­werp voor­ge­legd aan de wijk, zodat buurt­be­wo­ners nog even­tu­e­le vra­gen kon­den stel­len.

Bron:
Gemeen­te Amers­foort

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.