Gezond­heids­tuin geo­pend in Arn­hem­se wijk Mal­bur­gen

In de wijk Mal­bur­gen in Arn­hem Zuid is onlangs een gezond­heids­tuin geo­pend. Deze tuin draagt op drie manie­ren bij aan bete­re gezond­heid: gezon­de voe­ding, gezond bewe­gen en gezond ont­moe­ten.

Onder­deel van het pro­ject is een uit­ge­breid onder­zoek naar het effect van de tuin op de gezond­heid van met name alloch­to­ne gezin­nen. 

Pro­gram­me­ring
Deze tuin ligt rond­om het mul­ti­func­ti­o­ne­le ‘Bruis­huis’ in de wijk Mal­bur­gen, en is een tuin van en voor álle wijk­be­wo­ners. Zij zijn actief bij het pro­ject betrok­ken, zo heb­ben ze in ont­werp­a­te­liers mee­ge­dacht over de inrich­ting van de tuin. Een tuin­werk­groep, waar­in naast enke­le pro­fes­si­o­nals ook een groot aan­tal bewo­ners zit­ten, draagt zorg voor de pro­gram­me­ring van de tuin.

Dit pro­ject wordt mede moge­lijk gemaakt door een sub­si­die van Zon­MW en is uit­ge­voerd door Green&So, het Louis Bolk Insti­tuut, Volks­huis­ves­ting Arn­hem, Rijn­stad, Radar­Groep, gemeen­te Arn­hem en diver­se loka­le wel­zijns- en gezond­heids­or­ga­ni­sa­ties.

Meer infor­ma­tie »