Bewo­ners van Zwol­se wijk wer­ken samen aan nieu­we groe­ne speel­plek

Kin­de­ren en ouders wer­ken in de Die­zer­poort in Zwol­le samen aan het ont­werp van een leu­ke aan­trek­ke­lij­ke groe­ne speel­plek aan de Kas­tan­je­s­traat. Afge­lo­pen novem­ber was de eer­ste cre­a­tie­ve ses­sie.

Woens­dag 18 janu­a­ri vond de twee­de bij­een­komst plaats. Hier werd het ont­werp gepre­sen­teerd waar­in alle wen­sen van de kin­de­ren en ouders die zij in de eer­ste bij­een­komst heb­ben aan­ge­dra­gen, zijn ver­werkt.

Doel van het pro­ject is om ‘kijkgroen’ in ‘gebruikersgroen’ ofwel ‘speelnatuur’ te ver­an­de­ren. Dit gebeurt van­uit het pro­gram­ma Zwol­le Gezon­de Stad. Het uit­gangs­punt is dat een gezon­de omge­ving uit­daagt tot meer bewe­gen, zoals bui­ten­spe­len, en op deze wij­ze een bij­dra­ge levert aan het bevor­de­ren van de gezond­heid van de Zwol­se jeugd.

Ver­be­te­ring soci­a­le con­tac­ten
Naast het feit dat een gezon­de omge­ving uit­daagt tot meer bewe­gen en op deze manier een bij­dra­ge levert aan de gezond­heid van de inwo­ners, kent het pro­ject Speel­na­tuur ook
ande­re posi­tie­ve effec­ten. Zo draagt het bij aan de ver­be­te­ring van de soci­a­le con­tac­ten en soci­a­le vei­lig­heid in de wijk en de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving wordt ver­goot.

JOGG en Zwol­le Gezon­de Stad
Zwol­le pakt met het pro­gram­ma Zwol­le Gezon­de Stad over­ge­wicht bij haar jeug­di­ge inwo­ners aan. Dit doet de gemeen­te via de JOGG aan­pak (Jon­ge­ren op Gezond Gewicht). JOGG is de bewe­ging waar­bij ieder­een in stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewe­gen voor jon­ge­ren gemak­ke­lijk en aan­trek­ke­lijk te maken. Het doel is de stij­ging van over­ge­wicht en obe­si­tas bij jon­ge­ren om te zet­ten in een daling.

Samen­wer­king
Zwol­le Gezon­de Stad is een samen­wer­king van gemeen­te Zwol­le, GGD IJs­sel­land, Ica­re, Tra­vers, Sport­ser­vi­ce Zwol­le, de bre­de scho­len, Hoge­school Win­des­heim, Onder­zoeks­cen­trum Pre­ven­tie Over­ge­wicht Zwol­le (OPOZ) en het Zwol­se bedrijfs­le­ven.

Eén van de oud­ste wij­ken
Die­zer­poort is één van de oud­ste wij­ken in Zwol­le en goed bereik­baar door de ide­a­le lig­ging dicht­bij de bin­nen­stad. De wijk heeft een gro­te diver­si­teit aan wonin­gen, koop en huur, duur en goed­koop. Om de samen­hang in de wijk te ver­be­te­ren is her­struc­tu­re­ring nodig. Voor deze wijk staan dan ook veel ver­an­de­rin­gen op sta­pel.

Bron:
Gemeen­te Zwol­le