Bel­gi­sche wijk wil meer groen om soci­a­le con­tac­ten te bevor­de­ren

In de Mei­boom­wijk van Roe­se­la­re loopt sinds kort het pro­ject Eco­t­uin­teams. Buren komen er samen onder bege­lei­ding van een des­kun­di­ge om te leren hoe ze hun tui­nen op een mili­eu­vrien­de­lij­ke manier kun­nen onder­hou­den. Op die manier hoopt het stads­be­stuur de bewo­ners dich­ter bij elkaar te bren­gen.
De Mei­boom­wijk heeft nood aan meer groen en soci­a­le samen­hang. Dat is geble­ken uit een rond­vraag bij de bewo­ners. Met de Eco­t­uin­teams hoopt de stad, dat het pro­ject samen met de pro­vin­cie West-Vlaan­de­ren heeft opge­start, twee vlie­gen in een klap te slaan.
Voor­tuin­tjes inge­palmd door par­keer­plaat­sen
Een Eco­t­uin­team bestaat uit ver­schil­len­de buren. Ze leren elkaar ken­nen op een onge­dwon­gen manier en trai­nen intus­sen hun groe­ne vin­gers.
‘€œIk woon al heel mijn leven in de Wil­gen­straat’€, zegt Hil­da Decan­cq, een van de deel­neem­sters. ‘Als kind was de straat bezaaid met voor­tuin­tjes. Van­daag zijn alle voor­tuin­tjes inge­palmd door par­keer­plaat­sen. Ik heb de buurt gaan­de­weg zien ver­an­de­ren.’€
 
Trend keren
De Eco­t­uin­teams moe­ten die trend keren. Onder lei­ding van Karien Van­dam­me, een des­kun­di­ge van de pro­vin­cie, komen de buren samen. Eerst in een ver­ga­der­zaal­tje en daar­na tel­kens in de tuin van een van de deel­ne­mers.
Juis­te plant op de juis­te plaats
‘Ik toon de groep tel­kens wat de moge­lijk­he­den zijn in de tuin van een van de leden’ zegt Van­dam­me. ‘œMili­eu­vrien­de­lijk onder­houd is het uit­gangs­punt, maar er zijn geen ver­plich­tin­gen. We pro­be­ren wel zo wei­nig moge­lijk sproei­stof­fen en pes­ti­ci­den te gebrui­ken. Dat kan per­fect door de juis­te plan­ten te kie­zen op de juis­te plaat­sen.’€
Bron:
Nieuws­blad