Open­ba­re fruit­boom­gaard keert het tij in ver­steen­de Rot­ter­dam­se wijk

Op 8 decem­ber 2010 is de fees­te­lij­ke ope­ning van de eer­ste open­ba­re fruit­boom­gaard in Rot­ter­dam en wel op het Bou­de­wijn­plein. Wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len opent de fruit­boom­gaard. De fruit­boom­gaard is een onder­deel van Eco­wij­ken Ole­an­der. Het doel is om de wijk veel groe­ner en kind­vrien­de­lij­ker te maken, samen met bewo­ners, dien­sten en markt­par­tij­en. De fruit­boom­gaard […]

Pre­sen­ta­tie van de bro­chu­re ‘Een groe­ne gezon­de wijk, inspi­ra­tie voor de prak­tijk’

Op 10 novem­ber wordt tij­dens het sym­po­si­um ‘Groen en Gezond­heid’, geor­ga­ni­seerd door Enten­te Flo­ra­le,  het eer­ste exem­plaar van de bro­chu­re ‘Een groe­ne gezon­de wijk, inspi­ra­tie voor de prak­tijk’ aan­ge­bo­den aan staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie. De bro­chu­re is bestemd voor gemeen­ten, GGD’en en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties zoals cor­po­ra­ties. Zij kun­nen er inspi­ra­tie […]

Bewo­ners Vleu­ter­wei­de wil­len groe­ne wijk

Op 30 augus­tus 2010 nam wet­hou­der Frits Lint­mei­er van de gemeen­te Utrecht, namens wet­hou­der Mir­jam de Rijk, op fees­te­lij­ke wij­ze hand­te­ke­nin­gen van bewo­ners en vele aan­be­ve­lings­brie­ven van scho­len, kin­der­dag­ver­blij­ven en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties in ont­vangst voor de groe­ne­re vinex­wijk Vleu­ter­wei­de. De ini­ti­a­tief­groep ver­za­mel­de de hand­te­ke­nin­gen, omdat de wijk kaal en mono­toon is inge­richt wat betreft het groen. […]

Plan­nen voor aan­leg van een groe­ne wijk in Zwol­le

De gemeen­te Zwol­le werkt samen met woning­stich­ting SWZ aan nieu­we plan­nen voor een groe­ne wijk in de Muziek­wijk. Het nieu­we plan ken­merkt zich dan ook door het vele groen dat speels wordt aan­ge­legd. Om deze groe­ne wijk te rea­li­se­ren, zul­len de hui­di­ge lin­de­bo­men aan de Klooi­en­berglaan zo veel moge­lijk gespaard wor­den. Voor de nieuw­bouw wor­den […]

Meer groen maakt de wijk rij­ker

Kin­de­ren die bui­ten hut­ten bou­wen, kui­len gra­ven en wel eens in een boom klim­men. Schar­rel­kin­de­ren wor­den ze lief­ko­zend door minis­ter Ger­da Ver­burg van Land­bouw Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit genoemd. Ze komen soms thuis met een scheur in hun spij­ker­broek; ze ken­nen hun omge­ving en leren er spe­len­der­wijs mede­ver­ant­woor­de­lijk­heid voor nemen. “Met name in de ste­den moe­ten […]

De wijk maak je samen. Adop­teer een stuk­je GROEN

De gemeen­te Vlist start met een nieuw ini­ti­a­tief: groe­nadop­tie. Inwo­ners kun­nen daar­bij een stuk­je open­baar groen ‘adopteren’. Dat bete­kent dat zij als vrij­wil­li­ger klein­scha­lig groen­on­der­houd aan per­ken en plant­soe­nen in hun direc­te leef­om­ge­ving uit­voe­ren. Zo maken zij zelf een stuk­je van hun eigen wijk. Doen men­sen dit samen met enke­le buurt­ge­no­ten, dan is groe­nadop­tie nog […]