Lage­re belas­ting voor groe­ne tui­nen en daken in Nij­me­gen

Groen­Links wil Nij­me­ge­na­ren die een groe­ne tuin/dak heb­ben (of aan­leg­gen) belo­nen met een lage­re riool­hef­fing. Kli­maat­ver­an­de­ring zorgt er voor dat we steeds vaker met hoos­bui­en te maken krij­gen. Het riool wordt op dat moment vol­op belast, met als gevolg vaak scha­de aan hui­zen en gemeen­te­lij­ke eigen­dom­men. Groen­Links wil samen met de gemeen­te en de bewo­ners […]

Eco­pan tovert pan­nen­dak een­vou­dig om tot groen dak 

Een groen­dak­sys­teem van de orga­ni­sa­tie Leven op Daken (LOD) moet een een­vou­dig pan­nen­dak trans­for­me­ren tot een groen dak, dat zowel water opvangt als lucht zui­vert. De Eco­pan van LOD bestaat uit een water­dicht kunst­stof ele­ment, waar­in een laag met daar­op sedum­ta­pijt is ver­werkt. De sedums zijn vol­gens LOD traag groei­en­de plan­ten die geen blad ver­lie­zen. […]

Gemeen­ten maken plan om water­over­last aan te pak­ken door mid­del van groen

Een groen dak of ver­plicht beplan­ting in je voor­tuin. Zomaar twee maat­re­ge­len die kun­nen hel­pen in de strijd tegen water­over­last als gevolg van de kli­maat­ver­an­de­ring. De zes­tien gemeen­ten die samen­wer­ken in Plat­form Water Val­lei en Eem slaan de han­den ineen om samen met het Water­schap Val­lei en Velu­we dit toe­ne­men­de pro­bleem aan te pak­ken. Ze […]

Nieuw ROC in Roo­sen­daal beschikt over groen- en blauw­dak  

Afge­lo­pen novem­ber open­de het Kel­le­beek Col­le­ge in Roo­sen­daal haar deu­ren. Deze ROC beschikt over een groen- en een blauw­dak. Het groen­dak dient voor de tij­de­lij­ke pie­k­op­slag van regen­wa­ter. Het blauw­dak is voor een per­ma­nen­te water­buf­fe­ring. Dit sluit aan bij het Klimaat℗roof-dak van Leven op Daken (LOD), advies­bu­reau voor het meer­vou­dig gebruik op daken. Bij de […]

Water­schap Aa en Maas ver­strekt sub­si­die voor maat­re­ge­len tegen water­over­last

Bestuur­der Wil­li­am de Kleijn van water­schap Aa en Maas: ‘De afge­lo­pen maan­den trof­fen meer­de­re extre­me regen­bui­en ons werk­ge­bied. Zowel in bebouwd gebied als in het bui­ten­ge­bied kwam hier­door water­over­last voor. In Box­meer viel 10 cen­ti­me­ter regen in 2 uur tijd. Het water liep wonin­gen in. Dat zorg­de voor veel scha­de en het gevoel van mach­te­loos­heid […]

Dit groe­ne pavil­joen van PVC-bui­zen voor­komt water­over­last

Het lijkt steeds vaker hef­tig te rege­nen in Neder­land. Het gevolgd? Onder­ge­lo­pen stra­ten en hui­zen en auto’s die vast komen te staan. Dit pavil­joen zou wel­eens uit­komst kun­nen bie­den. Uit de pen van het Rot­ter­dam­se archi­tec­ten­bu­reau Doe­pel Strij­kers komt deze #Rot­ter­dam­wa­ters­hed, een bouw­sel dat is opge­trok­ken uit maar liefst 2.400 gere­cy­cle­de PVC-bui­­zen. Het tij­de­lij­ke pavil­joen is neer­ge­zet […]

Stra­ten blank door zwa­re bui? Groe­ne daken kun­nen oplos­sing bie­den

Kel­ders onder water, stra­ten die blank staan en daar­door mil­joe­nen euro’s scha­de. De afge­lo­pen maan­den had­den we meer­de­re keren te maken met zwa­re regen­val en vol­gens experts gaat dat alleen maar vaker gebeu­ren. In Ensche­de hopen ze met groe­ne daken de over­last te beper­ken.  Omdat de rio­len in de ste­den al dat water niet aan­kun­nen, […]

Ensche­de zet groe­ne daken in tegen over­last hef­ti­ge regen­bui­en

Ensche­de is één van de eer­ste ste­den in Neder­land die groe­ne daken wil inzet­ten om de over­last van hef­ti­ge regen­bui­en in te dam­men. Onder­zoek moet uit­wij­zen wat het effect van de groe­ne dak­pan­nen is op de hoe­veel­heid water dat het riool instroomt. Sinds augus­tus 2013 lig­gen op elf huur­wo­nin­gen aan de Kre­mers­ma­ten groe­ne dak­pan­nen. Het […]

Groe­ne­re tui­nen hel­pen Amster­dam bij strijd tegen (regen)wateroverlast

Ver­groe­ning van de ste­de­lij­ke omge­ving, bij­voor­beeld door daken en gevels te beplan­ten en tegel­plaats­jes te ver­van­gen door gazons, is een beken­de en beproefd strijd­mid­del tegen de nega­tie­ve gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring. Maar wat de bur­ger zelf con­creet kan doen om op zijn eigen vier­kan­te meters over­last en scha­de, bij­voor­beeld door regen­wa­ter, tegen te gaan, is nog […]

Extra groen beschermt Kopen­ha­gen tegen extreem weer

Extra groen, in de vorm van nieuw aan te leg­gen par­ken en plant­soe­nen, groe­ne daken en groe­ne muren vormt één van de kern­pun­ten in een breed opge­zet plan van de Deen­se hoofd­stad Kopen­ha­gen, om voor­be­reid te zijn op de komen­de kli­maat­ver­an­de­ring. Kopen­ha­gen ver­wacht tegen 2050 onder meer een stij­ging van de hoog­ste tem­pe­ra­tuur in de […]