Dit groe­ne pavil­joen van PVC-bui­zen voor­komt water­over­last

Het lijkt steeds vaker hef­tig te rege­nen in Neder­land. Het gevolgd? Onder­ge­lo­pen stra­ten en hui­zen en auto’s die vast komen te staan. Dit pavil­joen zou wel­eens uit­komst kun­nen bie­den.
Uit de pen van het Rot­ter­dam­se archi­tec­ten­bu­reau Doe­pel Strij­kers komt deze #Rot­ter­dam­wa­ters­hed, een bouw­sel dat is opge­trok­ken uit maar liefst 2.400 gere­cy­cle­de PVC-bui­zen. Het tij­de­lij­ke pavil­joen is neer­ge­zet op de Pop-up Cities Expo in Edin­burgh tij­dens het Fes­ti­val of Archi­tec­tu­re 2016.
De bui­zen laten het reser­voir in het mid­den van het pavil­joen vol­lo­pen door klei­ne gaat­jes. Het feit dat de bui­zen zijn gere­cy­cled, lever­de vol­gens het bureau een mooie kos­ten­be­spa­ring op. Ove­ri­gens is de link met de stad Rot­ter­dam geen toe­val. Uit onder­zoek is geble­ken dat de haven­stad z’n water­be­heer het bes­te op orde heeft. Zo kan op een water­plein aldaar maar liefst 1,7 mil­joen liter water wor­den gehuis­vest.
bron: groen7.nl