Ensche­de zet groe­ne daken in tegen over­last hef­ti­ge regen­bui­en

Ensche­de is één van de eer­ste ste­den in Neder­land die groe­ne daken wil inzet­ten om de over­last van hef­ti­ge regen­bui­en in te dam­men. Onder­zoek moet uit­wij­zen wat het effect van de groe­ne dak­pan­nen is op de hoe­veel­heid water dat het riool instroomt.
Sinds augus­tus 2013 lig­gen op elf huur­wo­nin­gen aan de Kre­mers­ma­ten groe­ne dak­pan­nen. Het is een pilot van woning­cor­po­ra­tie Domijn. De komen­de ander­half jaar wordt onder­zocht hoe groot het effect is van de hel­len­de groe­ne dak­pan­nen op de water­over­last na een flin­ke bui. Omdat het om een pilot gaat is het vol­gens water­ont­wer­per Hen­drik-Jan Teek­ens van de gemeen­te voor­al inte­res­sant om te bekij­ken hoe­veel regen­wa­ter er door de dak­pan­nen wordt opvan­gen.
Plot­ter
“We meten de neer­slag die in mil­li­me­ters per secon­de op het dak valt met een spe­ci­aal appa­raat van de uni­ver­si­teit in Auck­land, Nieuw-Zee­land. Ver­vol­gens meet een plot­ter het water dat door de afvoer stroomt. Dat ver­schil toont aan hoe­veel water er door de groe­ne dak­pan­nen wordt vast­hou­den”, ver­telt water­ont­wer­per Hen­drik-Jan Teek­ens van de gemeen­te. De resul­ta­ten wor­den ver­ge­le­ken met een nor­maal pan­nen­dak.
Onder­zoek
De gemeen­te, het water­schap Vecht­stro­men, woning­cor­po­ra­tie Domijn, Pio­nee­ring en STOWA (Stich­ting Toe­ge­past Onder­zoek Water­be­heer) bun­de­len de krach­ten voor dit onder­zoek. Behal­ve Ensche­de doen nog vier gemeen­ten mee aan dit pro­ject, waar­on­der Rot­ter­dam en Amster­dam.
bron: tubantia.nl