Groe­ne­re tui­nen hel­pen Amster­dam bij strijd tegen (regen)wateroverlast

Ver­groe­ning van de ste­de­lij­ke omge­ving, bij­voor­beeld door daken en gevels te beplan­ten en tegel­plaats­jes te ver­van­gen door gazons, is een beken­de en beproefd strijd­mid­del tegen de nega­tie­ve gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring. Maar wat de bur­ger zelf con­creet kan doen om op zijn eigen vier­kan­te meters over­last en scha­de, bij­voor­beeld door regen­wa­ter, tegen te gaan, is nog lang niet altijd dui­de­lijk.
In Amster­dam heb­ben het gemeen­te­be­stuur en de bran­che­ver­e­ni­ging van de hove­niers in Neder­land, de VHG, de han­den ineen­ge­sla­gen en een cam­pag­ne ont­wik­keld om, zoals wet­hou­der Udo Kock het op 4 juli bij de pre­sen­ta­tie  omschreef, “de spons­wer­king van de stad te ver­gro­ten”, onder het mot­to ‘Amster­dam Rain­p­roof’.
Samen met de direc­teur van de VHG, Egbert Roozen, pre­sen­teer­de wet­hou­der Kock de cam­pag­ne ‘Maak je tuin rain­p­roof’.  In de bij­be­ho­ren­de fol­der wordt aan­ge­ge­ven hoe huur­ders en huis­ei­ge­na­ren met een­vou­di­ge mid­de­len ervoor kun­nen zor­gen dat hun tuin over­vloe­di­ge regen­val kan ver­wer­ken en er zo aan bij­dra­gen dat de stad als geheel bestand is tegen water­over­last.
Elke drup­pel telt
“Of het nu gaat om een regen­ton aan­slui­ten, een groen dak op het schuur­tje of de aan­leg van een grind­pad, elke drup­pel die je opvangt, telt”, ver­telt Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG. “Groen is name­lijk meer dan deco­ra­tie alleen, het helpt ook zeker om pro­ble­men zoals regen­wa­ter­over­last aan te pak­ken. Boven­dien snijdt het mes aan meer­de­re kan­ten: wie tegels ver­vangt door groen, helpt met­een ook de bio­di­ver­si­teit en de lucht­kwa­li­teit in de stad te ver­be­te­ren. De VHG-hove­niers staan de con­su­ment graag bij met advies en het uit­voe­ren van meer ingrij­pen­de maat­re­ge­len zoals tuin­re­no­va­tie of ‑aan­leg.”