Nieuw ROC in Roo­sen­daal beschikt over groen- en blauw­dak  

Afge­lo­pen novem­ber open­de het Kel­le­beek Col­le­ge in Roo­sen­daal haar deu­ren. Deze ROC beschikt over een groen- en een blauw­dak.
Het groen­dak dient voor de tij­de­lij­ke pie­k­op­slag van regen­wa­ter. Het blauw­dak is voor een per­ma­nen­te water­buf­fe­ring. Dit sluit aan bij het Klimaat℗roof-dak van Leven op Daken (LOD), advies­bu­reau voor het meer­vou­dig gebruik op daken. Bij de ont­wik­ke­ling hier­van is LOD-part­ner Car­lis­le betrok­ken geweest. Bij een Klimaat℗roof geldt het dak als een tij­de­lij­ke water­buf­fer en gaat het de piek­be­las­ting in het riool­stel­sel tij­dens hef­ti­ge regen­bui­en tegen.

Dak als Vijf­de Gevel

Hier­mee geldt het Kel­le­beek Col­le­ge als goed voor­beeld van het gebruik van het dak als Vijf­de Gevel: niet alleen door het meer­vou­dig ruim­te­ge­bruik, maar ook de vele bij­ko­men­de voor­de­len bie­den bespa­rin­gen en moge­lijk­he­den. Een bij­ko­mend voor­deel van dit dak­sys­teem is dat het over­tol­li­ge water, na rei­ni­ging tot bij­na drink­wa­ter, het opge­sla­gen water weer kan wor­den her­ge­bruikt in de dak­tuin. Via een retour­sys­teem kan het in detail een enor­me bespa­ring door­ge­voerd wor­den in de opbouw­hoog­te en gewich­ten van het begroei­de dak. De regu­lie­re en afge­kop­pel­de hemel­wa­ter­af­voe­ren sluit het sys­teem aan op het rei­ni­gings­sys­teem.

Water­op­slag en ‑zui­ve­ring

Over­tol­lig regen­wa­ter wordt in een met schel­pen gevul­de buf­fer opge­sla­gen: Aquasto­re. Zui­ve­ring vindt plaats door dezelf­de schel­pen en een fijn mine­raal fil­ter­ma­te­ri­aal. Het regen­wa­ter wordt zo geschikt gemaakt voor her­ge­bruik in en rond­om het pand. Met deze ver­fijn­de tech­niek ont­staat water dat vol­doet aan het infil­tra­tie­be­sluit en kan her­ge­bruikt wor­den als was‑, blus- en spoel­wa­ter voor toi­let­ten en water via water­geef­in­stal­la­ties voor tui­nen, gevels, vij­vers en het begroei­de dak. Het sys­teem op het dak bestaat uit Resi­trix EPDM-dak­be­dek­king als water­ke­ren­de laag en een die­pe drai­na­ge­plaat van 20 liter met drup­pel­slang. Deze com­bi­na­tie bergt per­ma­nent water onder de dak­tuin, ter­ras en loop­ver­har­ding. De tota­le water­buf­fe­ring van dit sys­teem vari­eert van 65 liter/m2 tot 225 l/m2.
Zo scoort gebouw goed op duur­zaam­heids­ge­bied. Daar­naast zorgt een eigen vuil­ver­bran­ding in de kel­der van het gebouw voor ver­war­ming en is er niet geko­zen voor tro­pisch hard­hout maar voor Euro­pees loof­hout. Ver­der ken­merkt deze ROC zich door gewelf­de, ron­de gevels, waar­bij de raam­par­tij­en in hori­zon­ta­le banen om het gebouw slin­ge­ren. Dit accen­tu­eert de hoofd­vorm. De struc­tuur van het gebouw is open, met daar­bij het uit­gangs­punt dat leren in de prak­tijk de bes­te manier is. Het Kel­le­beek Col­le­ge huis­vest de oplei­din­gen voor Zorg en Wel­zijn, met daar­bij een inpan­di­ge apo­theek, een kin­der­dag­ver­blijf, een voor­zie­ning voor oude­ren­zorg en diver­se com­mer­ci­ë­le zorg­in­stel­lin­gen.
bron: duurzaamgebouwd.nl