Stra­ten blank door zwa­re bui? Groe­ne daken kun­nen oplos­sing bie­den

Kel­ders onder water, stra­ten die blank staan en daar­door mil­joe­nen euro’s scha­de. De afge­lo­pen maan­den had­den we meer­de­re keren te maken met zwa­re regen­val en vol­gens experts gaat dat alleen maar vaker gebeu­ren. In Ensche­de hopen ze met groe­ne daken de over­last te beper­ken. 
Omdat de rio­len in de ste­den al dat water niet aan­kun­nen, vindt het water­schap Vecht­stro­men het tijd voor actie. Ze expe­ri­men­te­ren met spe­ci­a­le dak­pan­nen die wer­ken als een soort spons. Daken van hui­zen in ste­den zijn voor­zien van die groe­ne dak­pan­nen, een soort plas­tic bak met ver­schil­len­de gras­sen en plan­ten erin.
Dak­pan als een spons
Door het water op te van­gen op het dak komt het gelei­de­lij­ker in het riool terecht: De plan­ten hou­den het water lan­ger vast, waar­door het water meer ver­spreid afge­voerd wordt.
In de Kre­mers­ma­ten in Ensche­de lig­gen als proef groe­ne eco­dak­pan­nen op een aan­tal huur­hui­zen. Water­graaf Ste­fan Kuks van Water­schap Vecht­stro­men: “Het ziet er niet alleen mooi uit, maar het is echt de toe­komst. Want elke tegel of beton­nen dak­pan die ver­van­gen wordt door natuur­lijk groen heeft een posi­tie­ve uit­wer­king op het riool.”
Wat vin­den de bewo­ners?
Niet ieder­een vindt de groe­ne daken mooi. Bewo­ners vin­den dat gras op de grond hoort en niet op hun dak: “Zon­ne­pa­ne­len op het dak, pri­ma, maar dit? Ik vind het ver­schrik­ke­lijk.” Buurt­be­woon­ster Aure­lia heeft een dui­de­lij­ke mening.
Beden­ker van de eco­pan is Arno Wep­pel uit Olden­zaal: “In Noor­we­gen heb­ben ze al heel lang groe­ne daken, maar dan gaat het om een plat dak. Ik vond het zon­de dat bij onder­houd bij de woning­bouw­ver­e­ni­ging waar ik werk, de beton­nen dak­pan­nen ver­van­gen wer­den door die­zelf­de pan­nen.”
“Dat moest beter kun­nen. Daar­om heb ik een groe­ne dak­pan bedacht die het­zelf­de te ver­wer­ken is als een gewo­ne dak­pan, alleen dan met diver­se plan­ten erin.”
Straks groe­ne dak­pan­nen op elk dak?
Dat is nog even afwach­ten. De eer­ste resul­ta­ten van de proef in Ensche­de zijn posi­tief. Over een paar maan­den komen de defi­ni­tie­ve con­clu­sies, maar als het aan water­graaf Kuks ligt, komen er veel meer van deze groe­ne daken in de ste­den van Twen­te.
bron: rtvoost.nl