Water­schap Aa en Maas ver­strekt sub­si­die voor maat­re­ge­len tegen water­over­last

Bestuur­der Wil­li­am de Kleijn van water­schap Aa en Maas: ‘De afge­lo­pen maan­den trof­fen meer­de­re extre­me regen­bui­en ons werk­ge­bied. Zowel in bebouwd gebied als in het bui­ten­ge­bied kwam hier­door water­over­last voor. In Box­meer viel 10 cen­ti­me­ter regen in 2 uur tijd. Het water liep wonin­gen in. Dat zorg­de voor veel scha­de en het gevoel van mach­te­loos­heid tegen dit natuur­ge­weld. Het zal u maar over­ko­men! Deze bui­en gaan in de toe­komst helaas vaker voor­ko­men op wil­le­keu­ri­ge plek­ken in Noord-Bra­bant. Slo­ten, kana­len en rio­len raken dan vol. Het water stroomt ver­vol­gens naar de laag­ste plek­ken van de wijk of straat en soms ook wonin­gen in. Deze extre­me neer­slag kun­nen we niet voor­ko­men, hope­lijk blijft het dus bij inci­den­ten. Maar samen kun­nen we de kans op water­over­last in de bebouw­de kom wel ver­min­de­ren.’
Sub­si­die­re­ge­ling
‘Als water­schap hel­pen wij u graag finan­ci­eel om maat­re­ge­len te nemen die uw woon­om­ge­ving besten­di­ger maakt tegen deze kli­maat­ver­an­de­rin­gen. Gebruik deze gele­gen­heid om uw dak, tuin of woon­om­ge­ving duur­za­mer, groe­ner, mooi­er én gezon­der te maken. Wij dagen ini­ti­a­tief­ne­mers uit om dit samen met ande­ren te doen. Met uw buren, de gehe­le straat of uw (sport)vereniging. Het maakt niet uit met wie, als het maar niet alleen is. Om dit te sti­mu­le­ren, ver­strekt water­schap Aa en Maas sub­si­die aan samen­wer­ken­de ini­ti­a­tief­ne­mers. Dit onder het mot­to: Samen anders doen met water en groen!’, aldus Wil­li­am de Kleijn.
Wat zijn de moge­lijk­he­den?
Het water­schap bekijkt samen met gemeen­ten de moge­lijk­he­den om de opvang van regen­wa­ter in de bui­ten­ruim­te te ver­gro­ten. Een ande­re moge­lijk­heid is om het water bij de bron op te slaan. Daar­voor heb­ben we de hulp van bewo­ners en bedrij­ven nodig. Water van ver­hard opper­vlak komt nog vaak in het riool of slo­ten terecht waar het niet snel weg kan. Als bewo­ners en bedrij­ven zelf de afwa­te­ring van deze ver­har­ding in de tuin of op het ter­rein opvan­gen, dan ver­leg­gen we de grens van over­last naar een veel hoger niveau. Onver­har­de tui­nen en gazon nemen name­lijk veel water op. Water opvan­gen kan zon­der er last van te heb­ben. Een effec­tie­ve maat­re­gel is bij­voor­beeld de regen­pijp afbui­gen naar de tuin. Het grond­wa­ter wordt dan aan­ge­vuld zodat plan­ten daar in de war­me zomer­pe­ri­o­de direct pro­fijt van heb­ben en het natuur­lij­ke grond­wa­ter­sys­teem wordt her­steld. Ook kun­nen bewo­ners bij een ver­bou­wing een groen dak toe­pas­sen. Dit ziet er mooi uit en zorgt voor ver­koe­ling in de zomer. Boven­dien levert het een direc­te bij­dra­ge in de water­op­vang. Meer moge­lijk­he­den staan op www.aaenmaas.nl/klimaat.
Bij­dra­ge van 30%, maxi­maal €5.000
Aan­pas­sin­gen doen, kost geld. Om men­sen die aan­pas­sin­gen wil­len door­voe­ren finan­ci­eel te hel­pen, ver­strekt water­schap Aa en Maas een sub­si­die aan samen­wer­ken­de ini­ti­a­tief­ne­mers. De maxi­ma­le sub­si­die per pro­ject is 30% van de pro­ject­kos­ten, met een maxi­ma­le bij­dra­ge van €5.000,-. De sub­si­die wordt in zijn geheel als voor­schot gege­ven voor de ople­ve­ring van een pro­ject, op ver­toon van offer­tes of fac­tu­ren. Om sub­si­die te krij­gen, moet het pro­ject aan de vol­gen­de voor­waar­den vol­doen:
·       Het pro­ject vindt plaats in bebouwd gebied;
·       De maatregel(en) moet(en) een blij­ven­de ver­be­te­ring zijn voor de water- en groen­struc­tuur;
·       Het eind­re­sul­taat mag niet alleen voor uzelf zijn. Samen­wer­ken is dus ver­plicht!
Bron: aaenmaas.nl