Berichten

Hoogheemraadschap Noorderkwartier heeft per 15 juni 2015 nieuwe beleidsregels voor het bergen van regenwater als compensatie bij verharding van land. Het nieuwe beleid biedt meer ruimte aan bedrijven, gemeenten en projectontwikkelaars om op een andere, innovatieve manier de afspraken rond de berging van regenwater in te vullen.
Als er grote delen van de grond van een bedrijf of woonwijk zijn verhard met bestrating, stroomt regenwater rechtstreeks naar de omliggende sloten. Bij hevige regenbuien stijgt het waterpeil van de sloten daardoor te snel, wat uiteindelijk wateroverlast kan veroorzaken. Omdat we willen voorkomen dat het watersysteem wordt overbelast, zijn landeigenaren bij een toename aan verharding van meer dan 800 m² verplicht een compenserende waterberging aan te leggen. De nieuwe beleidsregels geven de mogelijkheid om naast het graven van sloten ook op andere manieren het water te bergen. Bijvoorbeeld door waterbassins, grasdaken en wadi’s (beplante greppel met doorlaatbare bodem).

Voordelen

Een waterbergende voorziening kan een dubbelfunctie hebben, bijvoorbeeld bij glastuinbouwbedrijven. Het waterbassin kan worden gebruikt als waterberging om de neerslag die op de kassen valt op te vangen. Daarnaast kan het ook worden gebruikt als gietwater voor in de kas. Hierdoor kan de beschikbare ruimte efficiënter worden benut en geld worden uitgespaard.

Op 28 januari vond de tweede editie van TEDxZwolle plaats in de Nieuwe Buitensocieteit. Een inspirerende dag vanuit de TED-filosofie van ‘ideas worth spreading’, die dit maal in het teken stond van klimaatbestendige steden. Veertien binnen- én buitenlandse sprekers deelden hun visie op klimaat, water en duurzaamheid met het publiek.
Thema’s
Superstormen, hevige regenbuien of juist periodes van extreme droogte: het lijdt geen twijfel dat ons klimaat aan het veranderen is. Om onze steden waterproof en klimaatbestendig te maken, zijn nieuwe, slimme oplossingen nodig. Tijdens TEDxZwolle 2015 passeerde een flink aantal voorlopers op dit gebied, de revue.
Zo liet Tracy Metz, journalist van onder andere NRC Handelsblad, tijdens haar TEDxTalk een aantal Nederlandse innovaties zien: van het waterplein in Rotterdam tot de in de Kampense stadsmuren ingebouwde waterkering, die bij hoog water geactiveerd kan worden. Ook Henk Ovink, als senior adviseur verbonden aan de Hurricane Sandy Rebuilding Task Force in New York, zette aan tot denken met zijn verhaal over de manier waarop in de New York/New Jersey regio gewerkt wordt aan de klimaatbestendige wederopbouw nadat de orkaan Sandy er in 2012 flink huishield.
Groene klimaatbestendige steden
Na de pauze was het woord aan Niek Roozen, internationaal vermaard landschapsarchitect en mede initiator van de Groene Stad filosofie. Hij hield een inspirerend verhaal over zijn ontwerpen voor grootschalige groenprojecten in Chinese miljoenensteden. Aan de hand van prachtige foto’s, hield Roozen de zaal een kant van China voor die je niet elke dag te zien krijgt. Enorme stadsparken van kilometers in omtrek – in minder dan twee jaar uit de grond gestampt- zorgen voor een aanzienlijke verlaging van het “urban heat island effect” in de drukke, hete steden. Roozens inspirerende verhaal wierp de vraag op of Nederland misschien leren zou moeten trekken uit de Chinese aanpak.
Deze editie van TEDxZwolle werd, in samenwerking met enkele partners waaronder De Groene Stad, georganiseerd door de waterschappen Rijn en IJssel, Groot Salland, Reest en Wieden, Vallei en Veluwe, Vechtstromen, Zuiderzeeland, de gemeente Zwolle en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Op woensdag 28 januari wordt een bijeenkomst georganiseerd in Leeuwarden. Deze vormt de landelijke aftrap van Operatie Steenbreek. Het doel van dit initiatief is om burgers te enthousiasmeren hun tuin en/of dak te vergroenen.
Operatie Steenbreek wordt georganiseerd door KNNV, Hogeschool VHL, Rijksuniversiteit Groningen, Maastricht Universiteit, Alterra, Wageningen UR, Haags Milieucentrum en Entente Florale Nederland in samenwerking met Groningen, Leeuwarden, Den Haag, Eindhoven en Amersfoort.
Meer informatie over het initiatief is te vinden op deze website.Bekijk ook dit filmpje of luister hier een radio 1 fragment met Joop Spijker (Universiteit Wageningen) terug over Operatie Steenbreek.

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) is enthousiast over de natuurlijke aanpak van wateroverlast. Het systeem werkt volgens hem. “Je zou wel gek zijn als je deze combinatie van waterveiligheid, natuur, recreatie en landbouw laat liggen’’, zei Atsma maandag aan het einde van een werkbezoek aan De Onlanden.  Dit natuurgebied, onder de rook van de stad Groningen, werd begin dit jaar voor het eerst ingezet als waterberging  toen het noorden kampte met hoogwater.

Met een investering van 1,1 miljoen euro droeg het ministerie van Infrastructuur en Milieu, bij aan de aanleg van De Onlanden, die in totaal 41 miljoen euro kostte. Het gebied is de grootste klimaatbuffer (2000 hectare) van Nederland, tot stand gebracht door onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het waterschap Noorderzijlvest, en overheden zoals de provincie Drenthe.

Natuur als bondgenoot
Teo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten, reageerde blij op Atsma.  “Wij wilden laten zien dat deze aanpak, natuur als bondgenoot van de mens, werkt en dure technische maatregelen zoals dijken en sluizen overbodig maakt.” Je kunt daarmee, in een economisch moeilijke tijd, geld uitsparen, benadrukte Wams die tevens voorzitter is van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers waarin Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samenwerken met ARK Natuurontwikkeling, De 12Landschappen, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds.

Nieuwe klimaatbufferprojecten
Atsma spoorde de coalitie aan met nieuwe klimaatbufferprojecten te komen voor het laaggelegen westen van Nederland. De verdroging met alle risico’s van dien voor dijken, de verzilting en het nijpende watertekort vragen daar wat hem betreft om een soortgelijke aanpak als in De Onlanden.

Blauwe goud
De Onlanden werd versneld aangelegd na de wateroverlast in 1998 toen Groningen geen droge voeten hield. Een gouden greep, concludeerde maandag projectleider Gerard Zeemans van Noorderzijlvest. Het blauwe goud, in de woorden van Drents gedeputeerde Rein Munniksma. En niet millimeteren, aldus Hendrik Oosterveld van de bestuurscommissie De Onlanden over de open samenwerking en het onderlinge vertrouwen tussen de samenwerkende partijen.

 

Parkbeheerder Jeroen Glissenaar van de gemeente Arnhem zet 10.000 dikke pieren uit op het gras in park Presikhaaf.

In totaal gaat het om maar liefst 100 kilo wormen. Deze wormen moeten ervoor zorgen dat er geen water op het gras blijft staan en daarnaast zorgen zij voor een beter bodemleven. Dit is een eenmalige actie: daarna brengen de wormen zelf het bodemleven op peil.

Bron:
Gemeente Arnhem

Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Arnhem gaan ruim 2,5 hectare natte natuur aanleggen in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Dit is nodig om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Het waterschap en de gemeente tekenen hiervoor op 24 juli een overeenkomst.

In de nieuwe ecozone kan ruim 28.000 kubieke meter worden opgevangen. Dit is nodig om de hogere pieken in de neerslag te kunnen opvangen, die volgens deskundigen door de klimaatverandering te verwachten zijn.

De ecozone wordt geleidelijk aangelegd  en is in 2015 gereed.

Bron:
Waterschap Rijn en IJssel