Gemeen­ten maken plan om water­over­last aan te pak­ken door mid­del van groen

Een groen dak of ver­plicht beplan­ting in je voor­tuin. Zomaar twee maat­re­ge­len die kun­nen hel­pen in de strijd tegen water­over­last als gevolg van de kli­maat­ver­an­de­ring. De zes­tien gemeen­ten die samen­wer­ken in Plat­form Water Val­lei en Eem slaan de han­den ineen om samen met het Water­schap Val­lei en Velu­we dit toe­ne­men­de pro­bleem aan te pak­ken. Ze komen nog dit jaar met een plan van aan­pak.
Tij­dens de jaar­lijk­se bij­een­komst vori­ge week, spra­ken de gemeen­ten met elkaar. „Uit­da­gin­gen zoals de kli­maat­ver­an­de­ring zou­den ons de moed in de schoe­nen kun­nen laten zak­ken. Maar door ieder pro­bleem als een kans te zien, ken­nis met elkaar te delen, maar ook door goed naar ande­ren bin­nen én bui­ten het plat­form te luis­te­ren, kun­nen we deze pro­ble­men aan”, zo was de teneur van de bij­een­komst.
Het was een ech­te ‘omdenk’-middag, kijk eens op een ande­re manier naar de uit­da­gin­gen die er lig­gen. In Bel­gië bij­voor­beeld blijkt in de wet vast­ge­legd dat huis­ei­ge­na­ren het regen­wa­ter niet mogen lood­sen op de rio­le­ring, maar moe­ten ‘afkop­pe­len’, zodat het regen­wa­ter in de eigen tuin blijft. Wat huis­ei­ge­na­ren ook kun­nen doen om water­over­last bij hevi­ge bui­en tegen te gaan, is groe­ne daken aan­leg­gen of meer voor­tui­nen beplan­ten in plaats van bestra­ten. Ver­groe­nen wordt dat genoemd, met als fij­ne bij­kom­stig­heid dat door meer groen in een stad aan te bren­gen, de tem­pe­ra­tuur bij erg warm weer (hit­te­stress genoemd) zal dalen. De web­si­te www.huisjeboompjebeter.nl geeft inspi­ra­tie en laat zien wat we zelf kun­nen doen om onze tuin te ver­groe­nen.
De zes­tien gemeen­ten en het water­schap wer­ken inten­sief samen aan het pro­ject Kli­maat­ver­an­de­ring. Het KNMI heeft onder­zocht wat de kli­maat­ont­wik­ke­lin­gen zijn in het gebied van het Water­schap Val­lei en Velu­we. De resul­ta­ten laten dui­de­lijk zien dat de hoe­veel­he­den neer­slag zijn geste­gen de laat­ste vijf­tig jaar. Maar ook wat de voor­spel­lin­gen zijn voor de toe­komst; stij­ging van de tem­pe­ra­tuur, hevi­ge­re bui­en, maar ook meer droog­te. „We kun­nen onze spreek­woor­de­lij­ke borst nat maken en moe­ten dus niet ach­ter­over gaan leu­nen, maar actief aan de slag! Het plat­form komt daar­om dit najaar met een plan van aan­pak voor de gemeen­ten om met de kli­maat­ver­an­de­ring aan de slag te gaan.”