Extra groen beschermt Kopen­ha­gen tegen extreem weer

Extra groen, in de vorm van nieuw aan te leg­gen par­ken en plant­soe­nen, groe­ne daken en groe­ne muren vormt één van de kern­pun­ten in een breed opge­zet plan van de Deen­se hoofd­stad Kopen­ha­gen, om voor­be­reid te zijn op de komen­de kli­maat­ver­an­de­ring. Kopen­ha­gen ver­wacht tegen 2050 onder meer een stij­ging van de hoog­ste tem­pe­ra­tuur in de zomer­maan­den met 2 tot 3 gra­den Cel­si­us. In het jaar 2100 zal 30 tot 40% meer regen val­len dan nu en over hon­derd­jaar zal de gemid­del­de zee­wa­ter­stand een meter hoger zijn dan van­daag. Om de stad, die in de zomer van 2011 al zwaar te lij­den had onder nood­weer en water­over­last, op de kli­maat­ver­an­de­ring en de te ver­wach­ten gevol­gen voor te berei­den is een uit­ge­breid en samen­han­gend plan opge­steld. Een plan dat, ook los van de nood­za­ke­lij­ke bescher­ming tegen over­stro­min­gen, de leef­baar­heid van de stad ten goe­de komt.
De acti­vi­tei­ten om Kopen­ha­gen bestand te laten zijn tegen de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring maken deel uit van het pro­gram­ma ‘Sta­te of Green’, dat onder meer inhoudt dat Den­e­mar­ken in 2050 geheel onaf­han­ke­lijk wil zijn van fos­sie­le brand­stof­fen. Op kor­te ter­mijn, al in 2025, wil Kopen­ha­gen zelf CO2 neu­traal zijn dank­zij een ver­min­de­ring van de uit­stoot met 20% ver­ge­le­ken met 2011.