Eco­pan tovert pan­nen­dak een­vou­dig om tot groen dak 

Een groen­dak­sys­teem van de orga­ni­sa­tie Leven op Daken (LOD) moet een een­vou­dig pan­nen­dak trans­for­me­ren tot een groen dak, dat zowel water opvangt als lucht zui­vert.
De Eco­pan van LOD bestaat uit een water­dicht kunst­stof ele­ment, waar­in een laag met daar­op sedum­ta­pijt is ver­werkt. De sedums zijn vol­gens LOD traag groei­en­de plan­ten die geen blad ver­lie­zen. Daar­naast is de sedum­plant goed bestand tegen vocht en droog­te.
Natuur­lij­ke iso­la­tie
Een pan­nen­dak waar­in de Eco­pan is ver­werkt, moet fijn­stof uit de lucht fil­te­ren en daar­mee de lucht­kwa­li­teit ver­be­te­ren. Ver­der kan een dak met de Eco­pan 11 liter regen­wa­ter per vier­kan­te meter vast­hou­den. Dat is vol­gens LOD gelijk aan 35 pro­cent van de jaar­lijk­se regen­val in Neder­land. Door het regen­wa­ter vast te hou­den, kan de Eco­pan de piekaf­voer van een stort­bui ver­tra­gen en de kans op water­over­last ver­min­de­ren, stelt LOD.
Door­dat het vocht lan­ger wordt vast­ge­hou­den, kun­nen groe­ne daken met de Eco­pan ook de ont­wik­ke­ling van bio­di­ver­si­teit tot stand bren­gen. Ver­der heeft het onder­houds­ar­me groen­dak­sys­teem iso­le­ren­de eigen­schap­pen, waar­door een gebouw met de Eco­pan het ener­gie­ver­bruik voor ver­war­ming kan terug­drin­gen.
Groen­blauw dak
Eer­der werk­te LOD samen met de bedrij­ven Zin­Co en Aqua­co aan de ont­wik­ke­ling van een mul­ti­func­ti­o­neel ‘groen­blauw’ dak dat regen­wa­ter opslaat en rei­nigt om ver­vol­gens in een gebouw te her­ge­brui­ken als was‑, blus‑, spoel- en sproei­wa­ter.
Bron: duurzaambedrijfsleven.nl