Lage­re belas­ting voor groe­ne tui­nen en daken in Nij­me­gen

Groen­Links wil Nij­me­ge­na­ren die een groe­ne tuin/dak heb­ben (of aan­leg­gen) belo­nen met een lage­re riool­hef­fing. Kli­maat­ver­an­de­ring zorgt er voor dat we steeds vaker met hoos­bui­en te maken krij­gen. Het riool wordt op dat moment vol­op belast, met als gevolg vaak scha­de aan hui­zen en gemeen­te­lij­ke eigen­dom­men. Groen­Links wil samen met de gemeen­te en de bewo­ners hier iets aan doen. 

Hoe groe­ner de tui­nen en daken, hoe meer regen­wa­ter de grond inloopt en hoe min­der het riool belast wordt. Frac­tie­voor­zit­ter Pepijn Boek­horst: “Nu beta­len woningei­ge­na­ren nog een vast bedrag, afhan­ke­lijk van hun woning­waar­de. Groen­Links wil graag sti­mu­le­ren dat bewo­ners hun tuin en dak ver­groe­nen, om regen­wa­ter te ber­gen. Een lage­re riool­hef­fing kan vol­gens ons een goe­de bij­dra­ge leve­ren hier­aan.”
Ande­re par­tij­en in de gemeen­te waren ook enthou­si­ast over het voor­stel. Net als Groen­Links had­den de ande­re raads­frac­ties veel com­pli­men­ten voor het rio­le­rings­plan van wet­hou­der Tie­mens (ener­gie en water) en Hel­mer (open­ba­re ruim­te). De komen­de jaren gaat Nij­me­gen ener­gie win­nen uit afval­wa­ter en in veel wij­ken wor­den pro­jec­ten uit­ge­voerd om water meer plaats te geven.
Bron: nijmegen.groenlinks.nl