Groe­ne bedrij­ven­ter­rei­nen wer­ken beter

Groen is niet alleen mooi, je kunt het ook laten wer­ken voor je bedrijf. Duur­zaam­heid als uni­que sel­ling point. Inves­te­ren in groen op bedrij­ven­ter­rei­nen levert ren­de­ment op. Het ver­be­tert de leef­om­ge­ving, ver­hoogt de werk­kwa­li­teit, en gaat gepaard met meer flo­ra en fau­na in Neder­land.  Er zijn vol­op kan­sen om de groe­ne kwa­li­tei­ten van bedrij­ven­ter­rei­nen te […]

Gemeen­te Den Haag stelt 100.000 euro beschik­baar om het cen­trum te ver­groe­nen

De gemeen­te stelt 100.000 euro beschik­baar om het cen­trum groe­ner te maken. Hage­naars kun­nen zelf bepa­len wel­ke straat als eer­ste wordt aan­ge­pakt. Het geld is bedoeld voor groen­pro­jec­ten in een van de drie vol­gen­de gebie­den: Hoef­ka­de (ter hoog­te van huis­num­mers 109 tot 117), Oran­je­laan (ter hoog­te van huis­num­mers 6 tot 35) of Tivoli­straat (ter hoog­te […]

Woens­dag start ver­groe­ning van Utrecht­se sin­gels

De sin­gel gaat ver­groend wor­den. Van­af woens­dag star­ten werk­zaam­he­den om  de eco­lo­gi­sche– en beeld­kwa­li­teit van de his­to­ri­sche sin­gel, de zoge­he­ten Stads­bui­ten­gracht, te ver­be­te­ren. Deze drie jaar duren­de pilot gaat ervoor zor­gen dat er tus­sen de Tol­steeg­brug en de Weerd­brug op ver­schil­len­de loca­ties wil­gen­te­nen­bol­len komen gevuld met water­plan­ten en een aan­tal drij­ven­de eilan­den met moe­ras­plan­ten. Aan de Malies­in­gel komt een natuur­vrien­de­lij­ke oever Het […]

Rot­ter­dam zet ver­groe­nings­slag ste­ni­ge wij­ken door

Afge­lo­pen week ver­richt­te wet­hou­der Eerd­mans hier­voor de aftrap. In de Bent­hui­zer­straat (Oude Noor­den) beves­tig­de hij de laat­ste van 47 bloe­men­man­den. Het Col­le­ge wil de meest ste­ni­ge wij­ken rond­om het cen­trum groe­ner maken. Groen is aan­trek­ke­lijk, nodigt uit om naar bui­ten te gaan en zorgt voor min­der hit­te­stress. Er is geko­zen voor extra groen in het […]

Hand­lei­ding Groe­ne School­plei­nen gepre­sen­teerd

Op het groe­ne school­plein van OBS Prin­ses Catha­ri­­na-Ama­­lia in Den Haag is gis­te­ren de nieu­we VHG-Hand­lei­­ding Groe­ne School­plei­nen gepre­sen­teerd. Het is een boek­werk vol inspi­ra­tie en infor­ma­tie voor hove­niers die aan de slag wil­len met het ver­groe­nen van school­plei­nen in hun regio. Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG over­han­dig­de de eer­ste exem­pla­ren aan Son­ja Bleu­land, […]

Zoe­ter­meer sti­mu­leert bewo­ners hun tui­nen en bal­kons te ver­groe­nen

Meer natuur­lij­ke, dus mili­eu­vrien­de­lij­ke tui­nen en bal­kons. Dat moe­digt de gemeen­te Zoe­ter­meer aan. Door mid­del van de prijs­vraag  “Hoe natuur- en mili­eu­vrien­de­lijk is uw tuin?” wil de gemeen­te aan­dacht vra­gen voor de inrich­ting van tui­nen en bal­kons in de stad. Min­der tegels en veel meer groen. In plaats van gras, strui­ken en bomen wor­den er […]

Groen Dich­ter­bij helpt Neder­land­se buur­ten te ver­groe­nen

Samen buur­ten in Neder­land groe­ner maken. Dat is het doel van IVN, het Oran­je Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies. Deze orga­ni­sa­ties vin­den het belang­rijk dat de direc­te leef­om­ge­ving ver­groent en de soci­a­le cohe­sie in buur­ten wordt ver­groot. Ze zijn daar­om geza­men­lijk het pro­ject ‘Groen Dich­ter­bij’ gestart. Groen Dich­ter­bij gaat groe­ne buurt­pro­jec­ten van bewo­ners onder­steu­nen en bekend­heid […]

Roer­mond daagt bewo­ners en bedrij­ven uit om omge­ving te ver­groe­nen

De gemeen­te Roer­mond daagt de Roer­mond­se tuin­lief­heb­bers al weer voor het 7de jaar op rij uit om hun voor­tuin, zij­tuin, bedrijfs­tuin, bal­k­on­tuin of gevel­tuin aan te mel­den. De gemeen­te wil hier­mee sti­mu­le­ren dat meer inwo­ners hun tuin ver­fraai­en en daar­mee een bij­dra­ge leve­ren aan het ver­be­te­ren van het woon­ge­not in de eigen wijk. De voor­tuin […]

Ant­wer­pe­naar kan boom kopen om stad te ver­groe­nen

Fran­cis Thys wil van Ant­wer­pen een groe­ne stad met zui­ve­re lucht maken. Hij roept stads­ge­no­ten op een eigen boom ter waar­de van €40 te kopen. “Ik besloot het pro­fes­si­o­neel aan te pak­ken en maak­te een pre­sen­ta­tie om mijn plan voor te leg­gen aan het stads­be­stuur. Daar keur­den ze de plan­nen met­een goed en op 24 […]

”Ver­groe­nen Geleen­beek levert geld op”

Het opknap­pen en ver­groe­nen van de Geleen­beek van Heer­len tot Sit­tard valt enke­le mil­joe­nen goed­ko­per uit dan geraamd. Het aan­trek­ke­lij­ker maken van de water­loop onder de naam Corio Gla­na moet ruim 30 mil­joen ople­ve­ren. Eco­no­mi­sche model­len leren dat  elke euro die je in zo’n pro­ject stopt er twee ople­vert in baten uit toe­ris­me en recre­a­tie. […]